603/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki iltalukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 16 a § ja 21 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 16 a § 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (89/88) ja 21 §:n 1 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (173/91), sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti:

16 a §

Jos oppilas käy iltalukiota muussa kuin siinä kunnassa, jossa hänellä on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan iltalukion ylläpitäjäkunnalle iltalukiossa olevasta oppilaasta aiheutuvan osuuden lukion valtionosuuteen oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on vähennetty peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (1112/78) mukaan määräytyvät valtionosuudet ja -avustukset sekä iltalukion saamat muut tulot, lukuun ottamatta 22 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisestä saatuja tuloja.

21 §

Yksityisestä iltalukiosta on vastaavasti voimassa, mitä 2, 3, 7-16 ja 22-24 §:ssä, 28 §:n 1 momentissa ja 30 §:ssä sekä lukiolain 8 ja 9 §:ssä, 11 §:n 1 ja 3 momentissa, 12, 13 ja 51 §:ssä, 52 §:n 1 momentissa ja 54 §:ssä säädetään.


22 §

Iltalukion oppilas voi omassa oppilaitoksessaan järjestettävän opetuksen lisäksi osallistua muussa iltalukiossa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, musiikkioppilaitoksessa, kansalais- ja työväenopistossa, kansanopistossa, urheiluopistossa sekä muussa opetusministeriön tai opetushallituksen toimialaan kuuluvassa oppilaitoksessa järjestettävään opetukseen sen mukaan kuin oppilaitosten ylläpitäjät keskenään sopivat, jollei tästä laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä muuta johdu. Oppilaitosten ylläpitäjät voivat sopia myös opetuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä yhden tai useamman iltalukiossa järjestettävän kurssin suoritukseksi. Muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä suoritukseksi myös silloin, kun oppilaitosten ylläpitäjät eivät ole tehneet edellä tarkoitettua yhteistoimintasopimusta.

Iltalukio voi järjestää opetusta 1 momentissa mainitun oppilaitoksen oppilaille sen mukaan kuin oppilaitosten ylläpitäjät keskenään sopivat, jollei tästä laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä muuta johdu. Oppilaitosten ylläpitäjät voivat sopia myös opetuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten suorittamisesta. Tässä momentissa tarkoitettuun opetukseen osallistuvaa oppilasta ei lueta tämän iltalukion oppilaaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 59/92
SiVM 3/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.