600/1992

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) tapaturmavahinkojen korvaukset ja niiden hoito;

2) liikennevahinkojen korvaukset ja niiden hoito; sekä

3) ryhmähenkivakuutusta vastaavat taloudelliset tuet ja niiden hoito.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) taloushallinnon tietojärjestelmiin ja laskentatoimeen liittyvät konsultointi-, koulutus- ja käyttöönohjauspalvelut sekä kirjanpitopalvelut;

2) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut sekä palkanlaskentapalvelut;

3) työpaikkaterveydenhuolto;

4) rikosvahinkokorvausten hoito;

5) syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavien korvausten hoito;

6) hirvieläinten moottoriajoneuvoille aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito; sekä

7) valokopio- ja muut jäljennökset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1992 kuitenkin siten, että päätöksen 1 § ja 2 §:n 3-7 kohdat tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Päätös on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kirsti Vallinheimo

Liite

MAKSUTAULUKKO
Maksut tapaturmakorvauksista ja niiden hoitamisesta

1. maksuluokka: 1,2 promillea tiliviraston palkkasummasta

Muut kuin jäljempänä mainitut virastot ja laitokset lukuunottamatta valtion hankintakeskusta, valtion pukutehdasta, metsähallitusta, siemenperunakeskusta ja Jokioisten siemenkeskusta, joiden osalta on erilliset määräykset.

2. maksuluokka: 1,7 promillea tiliviraston palkkasummasta

Tilivirasto
Rajavartiolaitos
Lääninhallitukset (nimismiespiirit, rekisteritoimistot ja paikallispoliisilaitokset ml.)
Helsingin poliisilaitos
Keskusrikospoliisi
Suojelupoliisi
Liikkuva poliisi
3. maksuluokka: 2,6 promillea tiliviraston palkkasummasta
Tilivirasto
Metsäntutkimuslaitos
Maatalouden tutkimuskeskus
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ilmatieteen laitos
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Teknillinen tarkastuskeskus
Geologian tutkimuskeskus
Merentutkimuslaitos
Teknologian kehittämiskeskus
Kansanterveyslaitos
Säteilyturvakeskus
Helsingin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto
Turun yliopisto
Tampereen yliopisto
Åbo Akademi
Joensuun yliopisto
Kuopion yliopisto
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Helsingin kauppakorkeakoulu
Svenska handelshögskolan
Turun kauppakorkeakoulu
Vaasan yliopisto
Sibelius-Akatemia
Lapin yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Taideteollinen korkeakoulu
4. maksuluokka: 3,8 promillea tiliviraston palkkasummasta
Tilivirasto
Opetushallitus (oppilaitokset ml.)
5. maksuluokka: 5,2 promillea tiliviraston palkkasummasta
Tilivirasto
Puolustusministeriö
Tullihallitus
Maa- ja metsätalousministeriö
Maanmittaushallitus
Vesi- ja ympäristöhallitus
Maatilahallitus
Työministeriö
Työsuojeluhallitus
6. maksuluokka: 12,7 promillea tiliviraston palkkasummasta
Tilivirasto
Rakennushallitus
Tiehallitus
Merenkulkuhallitus
Maksut liikennevahinkokorvauksista ja niiden hoitamisesta

Maksu on vuosimaksu, joka määräytyy kunkin varainhoitovuoden aikana viraston tai laitoksen omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevaa ajoneuvoa kohden. Vuosimaksun suuruudet ovat ajoneuvoittain seuraavat:


Asuntovaunu, kevyt perävaunu             30 mk
Mopo, moottorikelkka, muu kuin kevyt perävaunu   150 mk
Traktori                      225 mk
Henkilöauto, pakettiauto, moottorityökone      750 mk
Linja-auto, erikoisauto, moottoripyörä      1 500 mk
Kuorma-auto                    1 875 mk

Maksu ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen järjestämisestä ja sen hoidosta

Vuosimaksu 155 mk/palvelussuhteessa oleva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.