576/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleissäännös
1 §

Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasiat käsitellään siten kuin tässä laissa säädetään.

Valituslautakunnassa käsiteltävät asiat
2 §

Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaistavaksi säädetyt valitusasiat käsittelee patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta.

3 §

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla valituslautakuntaan, kun:

1) päätöksellä on ratkaistu patenttihakemus tai muu patenttia koskeva asia;

2) päätöksellä on ratkaistu hakemus mallin rekisteröimisestä tai muu mallia koskeva asia;

3) päätöksellä on ratkaistu hakemus integroidun piirin piirimallin rekisteröimisestä tai muu piirimallia koskeva asia;

4) päätöksellä on ratkaistu hakemus hyödyllisyysmallin rekisteröimisestä tai muu hyödyllisyysmallia koskeva asia;

5) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramerkin rekisteröimisestä tai muu tavaramerkkiä koskeva asia; tai

6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen.

Muutoksenhausta patentti- ja rekisterihallituksen yrityskiinnitysasiassa tekemään päätökseen säädetään yrityskiinnityslaissa (634/84).

4 §

Valitus valituslautakuntaan on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Saman ajan kuluessa valittajan on suoritettava vahvistettu valitusmaksu uhalla, ettei valitusta oteta tutkittavaksi.

Joka ei säädetyssä ajassa ole tehnyt väitettä tai vaatimusta toisen tekemän kuulutetun hakemuksen johdosta patenttia tai mallioikeutta taikka tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa asiassa, ei saa hakea muutosta asiassa annettuun päätökseen.

Joka ei ole tehnyt vaatimusta hyödyllisyysmallin tai integroidun piirin piirimallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi, ei saa hakea muutosta asiassa annettuun päätökseen.

5 §

Valituslautakunnassa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Valituslautakunnan puheenjohtajana toimii sen mukaan kuin asetuksella säädetään patentti- ja rekisterihallituksen virkamies, jolla on kokemusta tuomarintehtävien hoidosta tai hallintolainkäytöstä. Valituslautakunnan muina jäseninä toimivat sen mukaan kuin asetuksella säädetään valtion virkamiehet, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja jotka ovat perehtyneitä teollisoikeuksiin.

Valituslautakunta on päätösvaltainen täysijäsenisenä.

6 §

Asiaa valituslautakunnassa käsiteltäessä noudatetaan laillista oikeudenkäyntijärjestystä.

Jollei asiaa jätetä tutkimatta tai esitettyä vaatimusta heti hylätä, varataan asianosaiselle, joka ei ole valittajana, tilaisuus selityksen tai vastineen antamiseen. Valituslautakunta voi myös uhkasakolla velvoittaa asianosaisen antamaan selityksensä tai vastineensa.

Asian valmistelusta ja esittelystä valituslautakunnassa säädetään tarkemmin asetuksella. Asetuksella voidaan säätää, että esittelijä voi suorittaa valmistelutehtäviä lautakunnan puolesta. Asetuksella voidaan myös säätää, että asetuksella tarkemmin säädettävät puuttuvat asiakirjajäljennökset voidaan tarvittaessa hankkia asianosaisen kustannuksella.

7 §

Valituslautakunnan istunnossa voidaan toimittaa suullinen käsittely. Suullisessa käsittelyssä voidaan asianosaista kuulustella myös totuusvakuutuksen nojalla sekä todistajia ja asiantuntijoita kuulustella valan tai vakuutuksen nojalla. Erityisestä syystä suullinen käsittely voidaan määrätä toimitettavaksi siinä yleisessä alioikeudessa tai lääninoikeudessa, jossa se soveliaimmin käy päinsä.

Valituslautakunnan toimesta todistajana tai asiantuntijana kuullulle henkilölle maksetaan korvaus valtion varoista niiden perusteiden mukaan, jotka ovat voimassa korvauksen suorittamisesta valtion varoista tuomioistuimessa kuullulle todistajalle. Asian päättyessä tulee valituslautakunnan lausua, onko asianosaisten tai jonkun heistä korvattava maksettu määrä valtiolle.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat
8 §

Valituslautakunnan päätökseen ja patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen sellaisessa asiassa, joka ei kuulu valituslautakunnan käsiteltäväksi, saa, jollei toisin säädetä, hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Valituslautakunnan päätökseen, jolla todistaja on tuomittu rangaistukseen poissaolosta tai muusta niskoittelusta tai joka koskee korvauksen maksamista todistajalle, haetaan muutosta eri valituksella 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä. Tällainen päätös voidaan valituksesta huolimatta heti panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanosta säädetään.

9 §

Kun patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevia asioita käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on niiden käsittelyssä osallisena, laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän lisäksi, kaksi tasavallan presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämää yli-insinöörineuvosta, joiden tulee olla teknillisen korkeakoulun loppututkinnon suorittaneita ja patenttiasioihin perehtyneitä.

Tarkemmat säännökset
10 §

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tämän lain voimaan tullessa patentti- ja rekisterihallituksen valitusosaston käsiteltävänä olevat asiat siirtyvät valituslautakunnan käsiteltäviksi.

HE 25/92
TaVM 21/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.