575/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki patentti- ja rekisterihallituksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Viraston asema

Patentti- ja rekisterihallitus on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen.

2 §
Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on teknisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen. Se käsittelee patenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyllisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavaramerkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa alansa tietopalveluja. Sen käsiteltäväksi voidaan asetuksella määrätä myös muita teollisoikeudellisia ja rekisterinpitoon liittyviä asioita.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö sille antaa.

3 §
Johtokunta

Patentti- ja rekisterihallituksessa on johtokunta, jonka jäsenet valtioneuvosto määrää. Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

4 §
Asioiden ratkaiseminen

Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltävän asian ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu patentti- ja rekisterihallituksen virkamies sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

5 §
Muutoksenhaku

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen saa hakea muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalta sen mukaan kuin siitä erikseen lailla säädetään.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen sellaisessa asiassa, joka ei kuulu patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan käsiteltäväksi, saa, jollei toisin säädetä, hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen sen mukaan kuin siitä erikseen lailla säädetään.

6 §
Maksut

Patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista ja toimituskirjoista suoritettavista leimaveroista säädetään erikseen.

7 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annettu laki (749/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 25/92
TaVM 21/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.