555/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 7 kohta,

sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja

muutetaan 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 2 kohta, 12 §:n 1 momentin 56 kohta ja 51 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 2 kohta mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, 12 §:n 1 momentin 56 kohta 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (916/78) ja 51 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (383/92), seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Liikennelupa:


2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 markkaa;


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


56) mielenterveyslain (1116/90) 24 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa annettu päätös;


51 §

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina taikka joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspankille, rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luottolaitokselle tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille annetaan lainasta, joka on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta vapaa, jonka talletuspankkien toiminnasta annetun lain (1268/90) 48 §:ssä tarkoitettu vakuusrahasto antaa vakuusrahastoon kuuluvalle pankille tai ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorille taikka jonka pankki tai ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori antaa vakuusrahastolleen tai osuuspankki Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpankki Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa (28/72) tai korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa (111/92) tarkoitettuja lainoja taikka Kera Oy:n varoista myönnettyjä lainoja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Leimavero, joka ennen tämän lain voimaantuloa on maksettu korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tarkoitettua opintolainaa koskevasta saamistodisteesta, palautetaan lainansaajalle lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta.

HE 48/92
VaVM 17/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.