481/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Laki kilpailuneuvostosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Toimivalta ja järjestysmuoto

1 §

Kilpailuneuvosto käsittelee ja ratkaisee sille kilpailunrajoituksista annetun lain (480/92) mukaan kuuluvat asiat.

Kilpailuneuvosto toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä.

2 §

Kilpailuneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka kaikki ovat sivutoimisia ja jotka tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kilpailuneuvostoon voidaan perustaa puheenjohtajan virka, joka voidaan määrätä myös sopimuspalkkaiseksi.

3 §

Kilpailuneuvoston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta vaaditaan, että he ovat suorittaneet oikeustieteen kandidaatin tutkinnon ja ovat perehtyneitä tuomarin tehtäviin. Muut kilpailuneuvoston jäsenet on nimitettävä elinkeinotoiminnan eri aloja tuntevista henkilöistä niin, että osa on perehtynyt kuluttajien ja osa elinkeinonharjoittajien olosuhteisiin.

4 §

Kilpailuneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä.

Puheenjohtaja voi kilpailuneuvoston puolesta käsitellä ja ratkaista kilpailuneuvoston määräämissä rajoissa merkitykseltään vähäiset asiat sekä ryhtyä asioissa valmisteleviin toimenpiteisiin.

5 §

Kilpailuneuvostossa on sihteeri, joka valmistelee ja esittelee kilpailuneuvostossa käsiteltävät asiat.

2 luku

Asian käsittely

6 §

Kilpailunrajoitusta koskeva asia kilpailuneuvostossa tulee vireille kilpailunrajoituksista annetun lain 8 tai 12–14 §:ssä tarkoitetulla esityksellä. Esitys on tehtävä kirjallisesti. Kielletystä kilpailunrajoituksesta poikkeamista tai myönnetyn poikkeuksen peruuttamista koskevat kilpailunrajoituksista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut asiat tulevat samoin vireille kirjallisesta esityksestä.

7 §

Kilpailunrajoituksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitetussa esikäsittelyssä on kilpailuneuvoston puheenjohtajan varattava sille elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jota esitys koskee, tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti vastata esitykseen. Puheenjohtaja voi kuulla esityksen johdosta elinkeinonharjoittajaa, johon kilpailunrajoitus kohdistuu. Esikäsittely voidaan päättää, vaikka asianosainen ei olisi antanut pyydettyä vastausta esityksen johdosta.

8 §

Kilpailuneuvosto voi kehottaa asianosaista saapumaan neuvoston istuntoon ja velvoittaa tämän esittämään liikekirjeenvaihtonsa, kirjanpitonsa, pöytäkirjansa sekä muut kilpailunrajoitusta selventävät asiakirjat. Asiakirjojen esittämisvelvollisuus ei koske teknisluonteisia ammattisalaisuuksia.

Milloin 1 momentissa tarkoitettua asiakirjojen esittämisvelvollisuutta ei täytetä tai asianosainen jää ilman laillista estettä saapumatta kilpailuneuvoston istuntoon, asianosainen voidaan sakon uhalla velvoittaa antamaan mainitut asiakirjat tai saapumaan istuntoon.

Kilpailuneuvosto voi kuulla asiantuntijoita ja hankkia asiantuntijalausuntoja. Asiantuntijalle suoritetaan valtion varoista kilpailuneuvoston määräämä palkkio. Asianosaisille tulee varata tilaisuus olla läsnä asiantuntijaa kuultaessa. Mikäli kilpailuneuvosto on saanut kirjallisen asiantuntijalausunnon, on asianosaisille varattava tilaisuus tutustua siihen.

9 §

Kilpailuneuvoston päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

10 §

Kilpailuneuvoston jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Kilpailuneuvoston jäsenen samoin kuin sihteerin esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään.

Kilpailuneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen on vannottava tuomarinvala, jollei hän aikaisemmin ole sitä tehnyt. Vala vannotaan kilpailuneuvostossa tai yleisessä tuomioistuimessa.

11 §

Kilpailuneuvoston puheenjohtajaa ja jäsentä sekä sihteeriä syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.

12 §

Kilpailuneuvosto käsittelee asiat suljetuin ovin, jollei neuvosto määrää asian käsittelyä julkiseksi.

Kilpailuneuvoston päätökset ovat julkisia, jollei neuvosto niitä erityisestä syytä päätä kokonaan tai osaksi salassa pidettäviksi. Päätös on määrättävä salassa pidettäväksi siltä osin kuin se sisältää liike- tai ammattisalaisuutta koskevia tietoja.

Kilpailuneuvoston asiakirjat eivät ole julkisia, ellei neuvosto toisin päätä. Asianosainen ja elinkeinonharjoittaja, johon kilpailunrajoitus kohdistuu, on kuitenkin oikeutettu tutustumaan kilpailuneuvoston asiakirjoihin siltä osin kuin ne eivät sisällä toisen liike- tai ammattisalaisuuksia.

13 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan kilpailuneuvostosta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettu laki (715/88).

HE 163/1991
TaVM 15/1992

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.