412/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1992

Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä asuntotuotantolain (247/66) 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja asuntolainoja silloin, kun asunnon myyjänä olevan luonnollisen henkilön omistukseen on omaan käyttöön tarkoitetun asunnon vaihtotilanteessa jäänyt kaksi asuntoa asunnon myyntivaikeuksien vuoksi ja tästä on aiheutunut hänelle huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Omistajaksi katsotaan tässä tapauksessa henkilö, jolla on omistusoikeus vähintään puoleen kiinteistöstä tai asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista.

Lakia sovelletaan myös niissä tapauksissa, joissa asunnon myyjänä on muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jos hänelle myönnetty laina voitaisiin hyväksyä taloudellisissa vaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta annetussa laissa (408/92) tarkoitetuksi korkotukilainaksi.

2 §

Tämän lain nojalla myönnettävien lainojen lainaehtoihin, lainojen myöntämiseen sekä lainoitettaviin asuntoihin sovelletaan asuntotuotantolakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, jos tässä laissa ei toisin säädetä.

3 §

Asuntolainaa voidaan myöntää asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainittujen lainansaajien lisäksi myös muulle ympäristöministeriön nimeämälle asuntojen vuokraamista harjoittavalle yhteisölle.

Myönnettäessä asuntolainoja tämän lain nojalla ei sovelleta, mitä asuntotuotantolaissa on säädetty hankittavan asunnon koosta, hankintasuunnitelmasta tai rahoitussuunnitelmasta.

Lainan myöntämisen edellytyksenä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on, että jälkimmäinen asunto on hankittu ennen 1 päivää tammikuuta 1991.

4 §

Kunta voi nimetä tämän lain mukaisesti lainoitetun asunnon luovutuksensaajaksi vain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun yhteisön. Valtiokonttori voi siirtää lainan vain tällaiselle yhteisölle.

Jos asunto on luovutettu asuntotuotantolain tai tämän lain vastaisesti taikka asuntoa on ryhdytty käyttämään tämän lain vastaisesti, laina voidaan irtisanoa heti takaisin maksettavaksi.

5 §

Tämän lain mukaiseen asuntoon ei sovelleta asuntotuotantolain säännöksiä luovutushinnasta, luovutuksen tai luovutushinnan mitättömyydestä, rajoituksia koskevien merkintöjen tekemisestä, asunnosta perittävästä vuokrasta, asukkaiden valinnasta eikä asuntojen käytöstä. Asuntoa on kuitenkin käytettävä vuokra-asuntona.

Asuntolainan maksaminen kokonaisuudessaan takaisin vapauttaa asunnon asuntotuotantolain ja tämän lain mukaisista asunnon käyttöön ja luovutukseen kohdistuvista rajoituksista.

6 §

Asuntohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita lainojen hakumenettelystä.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1992 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 1993, minkä jälkeen lakia kuitenkin sovelletaan sen nojalla myönnettyihin lainoihin ja lainoitettuihin asuntoihin, kunnes laina on kokonaan maksettu takaisin.

Tätä lakia voidaan soveltaa ennen lain voimaantuloa tehtyihin luovutuksiin, jos luovutussopimus on tehty 1 päivänä maaliskuuta 1992 tai sen jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 27/92
YmVM 2/92

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.