378/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 59 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 5 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1394/91),

muutetaan 59 §:n 1 momentti, 120 §:n 15 kohta ja 163 §:n 1 momentti,

näistä 120 §:n 15 kohta sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1343/90), sekä

lisätään 77 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1688/91), uusi 5 momentti, sekä 120 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1335/89), uusi 16 kohta, seuraavasti:

59 §

Jos henkilövakuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus vakuutussopimuksen mukaan maksetaan kertasuorituksena tai useampana eränä lyhyempänä kuin kahden vuoden aikana vakuutetun saavutettua määräiän (säästösumma) vakuutuksenottajalle itselleen, kun hän on vakuutettuna, vakuutuksenottajan puolisolle tai puolison lapselle, vakuutuksenottajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevalle perilliselle, ottolapselle tai kasvattilapselle, veronalaista tuloa on vakuutussuorituksen se osa, joka ylittää maksettujen vakuutusmaksujen yhteismäärän (vakuutuksen tuotto). Vähintään 5 vuotta voimassa olleen edellä mainitun vakuutuksen tuotosta on veronalaista tuloa 50 prosenttia.


77 §

Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän veronalaisena tulona ei pidetä korkoa talletuksesta, joka on tehty yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan, jos tilin vuotuinen korko on enintään 4,5 prosenttia.

120 §

Veronalaisia varoja eivät ole:


15) osuus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön varoihin;

16) edellä 77 §:n 5 momentissa tarkoitettu luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän tekemä talletus.

163 §

Ennen 1 päivänä tammikuuta 1989 otetusta 59 §:n 1 momentissa tarkoitetusta henkilövakuutuksesta on verovelvollisen veronalaista tuloa määrä, joka saadaan, kun vakuutussuorituksesta vähennetään vakuutuksella 31 päivänä joulukuuta 1988 ollut muutosarvo 10 prosentilla korotettuna ja 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen jälkeen maksetut vakuutusmaksut. Vähintään 5 vuotta voimassa olleen edellä mainituin tavoin lasketun vakuutuksen tuotosta on veronalaista tuloa 50 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa. Lain 77 §:ää sovelletaan lain voimaantulopäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään korkoon.

Hallituksen esitys 29/92
Valtiovarainvaliok. miet. 13/92

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.