375/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 9 luku ja 84 §,

sellaisina kuin ne ovat, 9 luku 8 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (305/88) ja 84 § 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87), sekä

muutetaan 55 §, 85 §:n 1 momentti, 92 §:n 4 momentti ja 100 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 55 § muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (963/86) ja mainitulla 8 päivänä huhtikuuta 1988 annetulla lailla, 92 §:n 4 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1167/90) ja 100 a § mainitussa 8 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa, seuraavasti:

55 §

Myytäessä tai vaihdettaessa arvopapereita ilman arvopaperipörssin välitystä leimaveroa on suoritettava 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai vaihtoarvosta.

85 §

Kun arvopaperien myynti tai vaihto tapahtuu ilman arvopaperipörssin välitystä, on, milloin molemmat sopimuksentekijät ovat arvopaperikauppiaita, kumpaisenkin laadittava luovutuksesta laskelma, joka on varustettava leimamerkeillä puoleen 55 §:ssä mainitusta määrästä. Muissa tapauksissa on, jos toinen sopimuksentekijä on arvopaperikauppias taikka jos luovutus tapahtuu huutokaupalla joko pörssihuoneistossa tai muualla tahi muuten kolmannen henkilön välityksellä, arvopaperikauppiaan, huutokaupantoimittajan tai välittäjän, mutta muuten arvopapereita myytäessä myyjän ja vaihdettaessa jommankumman sopimuksentekijöistä laadittava luovutuksesta laskelma. Sen, joka on velvollinen laatimaan laskelman, on varustettava se viimeksi mainitussa lainkohdassa säädettyyn täyteen määrään leimamerkeillä.


92 §

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta ja määrää koskeva valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää silloin verohallitus, kuitenkin niin, että 74 §:n 4 momentissa, 81 §:n 1 momentissa, 87 §:n 3 momentissa, 89 ja 94-98 §:ssä tarkoitetuissa lääninveroviraston ratkaistavissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää lääninverolautakunnassa oleva verotusasiamies.

100 a §

Jos veroa ei ole suoritettu 87 §:ssä säädetyssä ajassa, suorittamatta jääneelle verolle on maksettava veronlisäystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jolloin vero olisi tullut viimeistään maksaa, maksupäivään tai jos vero on maksuunpantu, eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Lakia sovelletaan niihin arvopapereiden luovutuksiin ja niihin johdannaistoimiin, jotka tapahtuvat lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 20/92
Valtiovarainvaliok. miet. 11/92

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.