321/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1992

Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun lain (219/65) 5-9 §, 15 §:n 3 momentti ja 17 §,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4, 10 ja 12-14 § sekä 15 ja 18 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 12 a ja 12 b §, 3 a luku, 18 a §, 19 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 20 § seuraavasti:

3 §

Asetuksella voidaan säätää, että myös sellaiset mittaamisvälineet, joita käytetään myytäessä sähköenergiaa yleiseen käyttöön, on vaattava niin kuin 3 luvussa säädetään.

4 §

Perusyksiköt ovat kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisesti:

1) pituuden yksikkö metri;

2) massan yksikkö kilogramma;

3) ajan yksikkö sekunti;

4) sähkövirran yksikkö ampeeri;

5) termodynaamisen lämpötilan yksikkö kelvin;

6) ainemäärän yksikkö mooli; sekä

7) valovoiman yksikkö kandela.

Perusyksiköt määritellään tarkemmin asetuksessa.

10 §

Asetuksella säädetään 4 §:ssä mainittujen perusyksiköiden avulla määriteltävistä muista mittayksiköistä sekä perusyksiköiden ja muiden mittayksiköiden kerrannaisista.

Asetuksella säädetään aika- ja lämpötila-asteikoista.

12 §

Mittaamisvälineen vakaamisella tarkoitetaan toimitusta, jossa välineen rakenne ja näyttämät tarkastetaan, väline hyväksytään ja siihen kiinnitetään hyväksymistä osoittava merkki.

Mittaamisvälineen vakaa teknillinen tarkastuskeskus taikka sen hyväksymä mittaamisvälineiden valmistaja, korjaaja tai muu huoltotoimintaa harjoittava. Hyväksymisestä säädetään tarkemmin asetuksella. Teknillinen tarkastuskeskus voi peruuttaa antamansa hyväksymisen määräajaksi tai kokonaan, jos hyväksynnän saaja ei täytä asetuksessa säädettyjä tai lupaan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia taikka menettelee olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti.

12 a §

Vaattavan mittaamisvälineen on asetuksessa säädetyin poikkeuksin oltava teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymää tyyppiä, ja siihen on hyväksynnän saaja velvollinen kiinnittämään tyyppihyväksyntää koskevat tiedot. Tyyppihyväksynnästä säädetään tarkemmin asetuksella. Tyyppihyväksyntä voidaan peruuttaa, jos havaitaan, ettei mittaamisvälineen hyväksytty tyyppi täytä sille asetettuja oleellisia vaatimuksia.

12 b §

Sen estämättä, mitä 12 ja 12 a §:ssä säädetään, ovat Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten nojalla ulkomailla tehdyt tyyppihyväksynnät ja vakaamiset Suomessa voimassa sen mukaan kuin siitä on sovittu.

13 §

Mittaamisväline on vaattava ennen sen ottamista 1 §:ssä tarkoitettuun käyttöön ja sen jälkeen määräajoin. Määräajoista säädetään tarkemmin asetuksella.

Jos mittaamisvälinettä on korjattu tai sen näyttämien poikkeaminen oikeasta havaitaan kulumisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi ylittävän vahvistetut virherajat, on väline, jollei asetuksella toisin säädetä, vaattava uudelleen siitä riippumatta, milloin se on viimeksi vaattu.

14 §

Virherajat eli ne näyttämien suurimmat poikkeamat oikeasta, jotka mittaamisvälineelle sallitaan käytettäessä sitä 1 §:ssä tarkoitettuun mittaamiseen, määrää teknillinen tarkastuskeskus ottaen huomioon kansainväliset suositukset.

3 a luku

Valvonta ja pakkokeinot

14 a §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat teknillinen tarkastuskeskus ja muut asetuksessa tarkemmin säädettävät valvontaviranomaiset.

14 b §

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot mittaamisvälineen omistajalta, haltijalta ja käyttäjältä sekä muulta, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

Valvontaviranomaisella on myös salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toiselta viranomaiselta, jolle on tässä laissa tai sen nojalla säädetty tehtäviä.

14 c §

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa mittaamisvälinettä käytetään, korjataan, huolletaan tai valmistetaan.

Mittaamisvälineen omistaja, haltija ja käyttäjä sekä valmistaja, korjaaja ja muu huoltotoimintaa harjoittava ovat velvollisia järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä.

14 d §

Teknillinen tarkastuskeskus pitää luetteloa hyväksymistään mittaamisvälinetyypeistä sekä vakaustehtävien hoitamista varten hyväksymistään mittaamisvälineiden valmistajista, korjaajista ja muista huoltotoimintaa harjoittavista.

Teknillinen tarkastuskeskus voi pitää luetteloa vaatuista mittaamisvälineistä.

Luetteloiden tietosisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella.

14 e §

Poliisi ja mittaamisvälineiden maahantuonnin osalta tullilaitos on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

14 f §

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että mittaamisväline ei täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, voi valvontaviranomainen joko kieltää välineen käytön tai rajoittaa sen käyttöä. Vastaavissa tilanteissa viranomainen voi myös kieltää välineen myynnin tämän lain mukaiseen käyttöön.

14 g §

Valvontaviranomainen voi asettaa 14 b §:n 1 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden sekä 14 f §:ssä säädettyjen kieltojen ja rajoituksen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

14 h §

Joka tämän lain noudattamista valvoessaan on saanut tietoja jonkun taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista 14 b §:n 2 momentin mukaisesti eikä tietojen antamista syyttäjälle tai poliisille rikoksen selvittämiseksi. Tietoja voidaan 1 momentin estämättä luovuttaa myös muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada tässä laissa tarkoitettuja salassapidettäviä tietoja.

15 §

Joka yleisessä kaupassa tai liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla tai julkisessa toiminnassa määrätessään taloudellisen edun mitan mukaan käyttää mittaamisvälinettä, joka lain mukaan ei ole luvallinen tai jota ei ole tämän lain mukaisesti vaattu, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, laittoman mitan käyttämisestä sakkoon.


18 §

Asetuksella voidaan säätää, että määrätynlaisten tavaroiden kaupassa tai muussa erityistä laatua olevassa toiminnassa, erittäinkin ulkomaankaupassa, mittaaminen saa perustua muihinkin kuin 2 luvussa mainittuihin perusyksiköihin, sekä määrätä poikkeuksia siitä, mitä 3 §:ssä on säädetty. Yksityisessä tapauksessa voi tällaisen poikkeuksen myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.


18 a §

Erityiseen tarkoitukseen käytettävien mittaamisvälineiden osalta voidaan asetuksella säätää, että tässä laissa teknilliselle tarkastuskeskukselle säädettyjä tehtäviä hoitaa soveltuvin osin muu viranomainen kuin teknillinen tarkastuskeskus.

19 §

Teknillinen tarkastuskeskus voi antaa tämän lain nojalla annettua asetusta tarkentavia määräyksiä ja ohjeita niistä mittaamisvälineistä, jotka on vaattava, sekä vakaamisen toimittamisesta ja mittaamisvälineiden käytöstä.

20 §

Teknillinen tarkastuskeskus saa antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja vastaavalle kansainväliseen sopimukseen perustuvaa tarkastustoimintaa harjoittavalle ulkomaiselle toimielimelle, kansainvälisille järjestöille ja sopimuksen osapuolena olevalle valtiolle. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä henkilörekisterilaissa (471/87) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 6/92
Talousvaliok. miet. 5/92

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.