306/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 4 ja 5 momentti ja 8 a §,

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90),

muutetaan 5 §, 6 §:n 1 momentti, 7 ja 8 §, 67 §:n 2 momentti, 74 §:n 1 momentin 2 kohta ja 87 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § osittain muutettuna 24 päivänä marraskuuta 1989 annetulla lailla (1009/89) ja 8 § mainitussa 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, sekä

lisätään 74 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

Virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

Seuraavia virkoja ei kuitenkaan saa perustaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:

1) tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virka;

2) valtioneuvoston oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön virat;

3) ministeriön hallitusneuvoksen ja finanssineuvoksen sekä niitä vastaavat ja ylemmät ministeriön virat;

4) ulkoasiainhallinnon valtiosihteerin, alivaltiosihteerin sekä ulkoasiainneuvoksen ja sitä vastaavat virat;

5) jäljempänä 15 luvussa tarkoitetut tuomarin virat;

6) välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virat lukuun ottamatta asetuksella säädettäviä virkoja; sekä

7) kenraalien ja amiraalien virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat.

6 §

Edellä 5 §:n 2 momentissa säädetyt virat perustetaan ja lakkautetaan valtioneuvoston päätöksellä. Muut virat perustetaan ja lakkautetaan viraston päätöksellä, jollei asetuksella toisin säädetä. Perustettaessa virka on määrättävä viran nimi ja palkkausluokka tai se muu peruste, jonka mukaan viran palkkaus määräytyy. Virat perustetaan peruspalkkaisina tai sopimuspalkkaisina. Virka on lakkautettava sen tultua tarpeettomaksi.


7 §

Muun kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun viran nimi saadaan tarvittaessa muuttaa viraston päätöksellä, jollei asetuksella toisin säädetä. Samoin saadaan viraston päätöksellä muuttaa opetus- tai tutkimustehtäviä varten korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen perustetun viran ala, opetusala tai tehtäväpiiri, jollei asetuksella toisin säädetä.

8 §

Virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön kuin mihin se on perustettu tai muu kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu virka myös toiseen virastoon. Siirrettäessä virka toiseen virastoon tarvittava määräraha on siirrettävä toisen viraston käytettäväksi siten kuin valtion talousarviosta annetun lain 7 a §:ssä säädetään. Jos virka ei ole avoinna, virka voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuksella.

Edellä 5 §:n 2 momentissa säädetty virka siirretään samassa virastossa ja muu virka siirretään toisen ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtioneuvoston päätöksellä.

Muu kuin 5 §:n 2 momentissa säädetty virka siirretään samassa virastossa viraston päätöksellä, jollei asetuksella toisin säädetä. Virka siirretään ministeriön päätöksellä saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon.

67 §

Mitä 6 §:n 3 momentissa, 12 ja 14 §:ssä, 27 §:n 1 momentissa, 33 §:n 1 ja 2 momentissa, 50 §:n 2 momentissa, 57-61 §:ssä, 65 §:n 2 momentin 4 kohdassa, 98 §:ssä sekä 8 ja 10 luvussa säädetään, ei koske tuomarin virkaa eikä tuomaria.


74 §

Yleinen virkamieslautakunta on valtioneuvoston kanslian yhteydessä, ja se käsittelee ja ratkaisee tämän lain mukaan virkamieslautakunnalle kuuluvat asiat, jotka koskevat:


2) ulkoasiainhallinnon valtiosihteeriä, alivaltiosihteeriä sekä osastopäällikön, ulkoasiainhallinnon tarkastajan ja pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamiehen tehtävään määrättyä virkamiestä;


Asiat, jotka koskevat ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevaa virkamiestä, lukuun ottamatta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja virkamiehiä, käsittelee ja ratkaisee ulkoasiainministeriön yhteydessä oleva virkamieslautakunta. Lautakuntaa koskee soveltuvin osin mitä viraston virkamieslautakunnasta säädetään.

87 §

Virkamieslautakunnan päätökseen kurinpitoa ja irtisanomista koskevassa asiassa saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valitusoikeus on kurinpitoasiassa vastaajalla ja irtisanomista koskevassa asiassa oikaisuvaatimuksen tehneellä virkamiehellä. Viranomaisen puolesta valitusoikeus on kurinpitoasiassa ja irtisanomista koskevassa asiassa kurinpitoasiamiehellä viraston virkamieslautakunnan päätöksestä sekä tämän lain 83 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla virkamiehillä viraston virkamieslautakunnan ja yleisen virkamieslautakunnan päätöksestä. Viimeksi mainittujen virkamiesten valitusaika luetaan päätöksen tekemisestä.

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies voivat yksittäistapauksessa määrätä kurinpitoasiamiehen hakemaan muutosta viraston virkamieslautakunnan päätökseen kurinpitoa ja irtisanomista koskevassa asiassa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

Valtion virkamieslain 6 §:n kumottua 4 momenttia sovelletaan, siltä osin kuin se koskee virkojen perustamista lakkauttamisesta vapautuvilla määrärahoilla, edelleen niissä virastoissa, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin ei osoiteta määrärahaa yhdellä toimintamenomomentilla.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 237/91
Hallintovaliok. miet. 3/92

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.