256/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus ilmailulta rajoitetuista alueista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 6 ja 75 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Ilmailu on eräissä osissa Suomen aluetta rajoitettu niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Alueiden määrittäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut alueet määritellään joko siten, että niiden sivurajojen kulmapisteet ilmoitetaan koordinaatteina maantieteellisessä koordinaatistossa, tai siten, että alue ilmoitetaan ympyränä, jonka keskipisteen koordinaatit ja säde on määrätty, taikka alue määrätään etäisyytenä valtakunnan rajasta. Alueiden alarajana on maan- tai merenpinta ja ylärajana korkeus merenpinnasta.

3 §
Kieltoalueet

Ilmailu on kielletty seuraavilla alueilla (kieltoalueet) niillä sijaitsevien laitosten samoin kuin laitosten ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi:


Tunnus         Keskipisteen koordi-
            naatit ja säde    Yläraja

EF P10 Loviisa P-alue  6022,2N 2620,9E
            Ympyrä 2KM säde   600 M/GND
                       (2 000 FT)
EF P15 Olkiluoto P-alue 6114,2N 2126,8E
            Ympyrä 2 KM säde   600 M/GND
                       (2 000 FT)

Ilmailulaitos voi sisäasiainministeriötä kuultuaan myöntää erityisistä syistä luvan lentoihin kieltoalueella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua lupaa ei vaadita, jos kysymyksessä on kieltoalueella sijaitsevan laitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvä lento.

4 §
Rajoitusalueet

Ilmailu on sallittu seuraavilla alueilla (rajoitusalueet) vain Ilmailulaitoksen luvalla:


Tunnus         Sivurajat/Keski-
            pisteen koordinaatit
            ja säde       Yläraja
EF R28 Itäinen
rajoitusalue      6012,3N 2646,0E   Rajoittamaton
            6014,0N 2646,0E
            6014,0N 2712,0E
            6016,0N 2723,0E
            6035,0N 2746,0E - sekä jatkuen
            valtakunnan rajan suuntaisena
            kolmen kilometrin etäisyydellä
            rajasta pisteeseen 6904,0N 2852,0E
            ja sen jälkeen valtakunnan rajaa
            pitkin pisteen 6903,1N 2856,0E
            kautta pisteeseen 6012,3N 2718,0E -
            6012,3N 2646,0E
EF R30 Kirkonmaa-Rankki
R-alue         6023,0N 2655,0E
            6023,0N 2708,0E
            6020,0N 2708,0E
            6020,0N 2655,0E
            6023,0N 2655,0E   2 000 M/MSL
                       (6 500 FT)
EF R31 Isosaari R-alue 6007,0N 2500,0E
            6007,0N 2506,0E
            6004,0N 2506,0E
            6004,0N 2500,0E
            6007,0N 2500,0E   900 M/MSL
                       (3 000 FT)
EF R32 Katajaluoto
R-alue         5955,0N 2424,0E
            6007,0N 2456,0E
            5957,0N 2447,0E
            5956,0N 2442,0E
            5951,0N 2430,0E
            5955,0N 2424,0E   900 M/MSL
                       (3 000 FT)
EF R33 Katajaluoto
R-alue         5949,0N 2410,0E
            6007,0N 2456,0E
            5957,0N 2447,0E
            5956,0N 2442,0E
            5951,0N 2430,0E
            5948,0N 2420,0E
            5949,0N 2410,0E   900 M/MSL
                       (3 000 FT)
EF R36 Upinniemi
R-alue         6002,0N 2418,0E
            6002,0N 2425,0E
            5957,0N 2424,0E
            5957,0N 2417,0E
            6002,0N 2418,0E   3 200 M/MSL
                       (10 500 FT)
EF R37 Mäkiluoto
R-alue         5957,0N 2418,0E
            5957,0N 2425,0E
            5954,0N 2425,0E
            5954,0N 2418,0E
            5957,0N 2418,0E   3 200 M/MSL
                       (10 500 FT)
EF R40 Hästö-Busö
R-alue         5951,0N 2317,0E
            5951,0N 2323,0E
            5949,0N 2323,0E
            5949,0N 2317,0E
            5951,0N 2317,0E   3 800 M/MSL
                       (12 500 FT)
EF R42 Russarö R-alue  5947,0N 2254,0E
            5947,0N 2300,0E
            5945,0N 2300,0E
            5945,0N 2254,0E
            5947,0N 2254,0E   3 800 M/MSL
                       (12 500 FT)
EF R43 Örö R-alue    5950,0N 2217,0E
            5950,0N 2222,0E
            5947,0N 2222,0E
            5947,0N 2217,0E
            5950,0N 2217,0E   3 800 M/MSL
                       (12 500 FT)
EF R45 Utö R-alue    5949,0N 2120,0E
            5949,0N 2125,0E
            5946,0N 2125,0E
            5946,0N 2119,0E
            5949,0N 2120,0E   3 800 M/MSL
                       (12 500 FT)
EF R46 Korppoo-Gyltö
R-alue         6008,0N 2125,0E
            6008,0N 2131,0E
            6005,0N 2131,0E
            6005,0N 2125,0E
            6008,0N 2125,0E   2 000 M/MSL
                       (6 500 FT)
EF R47 Reila R-alue   6109,0N 2120,0E
            6109,0N 2124,0E
            6107,0N 2124,0E
            6107,0N 2120,0E
            6109,0N 2120,0E   2 000 M/MSL
                       (6 500 FT)
EF R48 Niinisalo
R-alue         6201,0N 2224,0E
            6202,0N 2231,0E
            6152,0N 2230,0E
            6151,0N 2225,0E
            6201,0N 2224,0E   14 000 M/GND
                      (46 000 FT)
EF R49 Vihtavuori
R-alue         6222,4N 2552,7E
            Ympyrä 2 KM säde  150 M/GND
                      (500 FT)
 

Ilmailulaitos voi myöntää luvan lentämiseen rajoitusalueella erityisestä syystä kuten sairaankuljetuslentoa varten.

Silloin kun lupaa haetaan itäisellä rajoitusalueella lentämiseen, Ilmailulaitoksen on ennen lupa-asian ratkaisemista pyydettävä rajavartiolaitoksen lausunto asiasta.

5 §
Vaara-alueet

Ilmailulaitos antaa määräykset alueista, joilla määräaikoina voi tapahtua lennolla oleville ilma-aluksille vaarallista toimintaa sekä antaa tarvittaessa määräykset ilmailusta tällaisilla alueilla (vaara-alueet).

6 §
Tunnistusvyöhyke

Valtakunnan raja-alueilla sijaitsee ilmapuolustuksen tunnistusvyöhyke (Air Defence Identification Zone, ADIZ), jonka leveys on keskimäärin 15 kilometriä (8 NM) valtakunnan maarajasta ja keskimäärin 7 kilometriä (4 NM) valtakunnan merirajasta ja aluemeren ulkorajasta.

Ilmailulaitos, kuultuaan puolustusministeriötä ja sisäasiainministeriötä, määrää tunnistusvyöhykkeen tarkemmat rajat sekä voi tarvittaessa muuttaa vyöhykkeen laajuutta. Ilmailulaitos antaa lisäksi määräykset ilmailusta tunnistusvyöhykkeellä.

7 §
Julkaiseminen

Ilmailulaitos julkaisee 3-6 §:ssä tarkoitettujen alueiden rajat ilmailutiedotuspalvelun julkaisujärjestelmässä, jossa julkaistaan myös ilmailua näillä alueilla koskevat tarkemmat määräykset.

8 §
Eräät viranomaistehtävät

Mitä tässä asetuksessa säädetään ei koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä palo- ja pelastustointa hoitavia viranomaisia silloin kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä kielto- ja rajoitusalueilla.

9 §
Tarkempien määräysten antaminen

Ilmailulaitos antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta neuvoteltuaan sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön kanssa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä huhtikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan ilmailulta kielletyistä ja rajoitetuista alueista 7 päivänä huhtikuuta 1977 annettu asetus (325/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.