232/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mulaisesti

muutetaan Kehitysaluerahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/71) nimike, 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 4, 10 ja 11 §,

sellaisina kuin ne ovat, lain nimike, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 4 ja 10 § 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1298/88), 1 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 4 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (842/81) sekä 11 § muutettuna mainitulla 4 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla sekä 1 päivänä heinäkuuta 1988 ja 2 päivänä marraskuuta 1990 annetuilla laeilla (610/88 ja 945/90), sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

Laki

Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

1 §

Kera Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Kera Ab, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia aluepolitiikasta annetussa laissa (1168/88) säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä yritystoiminnan laadullisen tason kohottamiseksi edistämällä elinkeinotoimintaa mainitussa laissa tarkoitetulla kehitysalueella ja neljännen perusvyöhykkeen tukialueella samoin kuin valtioneuvoston erikseen määräämissä kunnissa ja kunnanosissa muualla maassa.

Yhtiön osakkeista on aina vähintään 51 prosenttia oltava valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa.

Yhtiöön sovelletaan rahoitustoimintalakia (1544/91), mikäli tässä laissa ei toisin säädetä.

2 §

Yhtiö edistää yritystoimintaa siten kuin 3 -6 §:ssä tarkemmin säädetään. Yrityksellä, johon yhtiö kohdistaa mainituissa pykälissä tarkoitettuja toimenpiteitä, tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan. Lisäksi yhtiö harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, neuvontaa ja muuta palvelutoimintaa sekä toimeenpanee yritystoimintaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.


3 §

Yhtiö voi myöntää luottoja ja järjestää muuta rahoitusta yrityksille ja kunnille. Yhtiö voi myös harjoittaa toimintaa, jossa se rahoituksen tarjoajana hankkii rahoituksen saajan osoittaman omaisuuden tai oikeuden ja vuokraa sen rahoituksen saajalle (rahoitusleasing). Rahoitus voidaan myöntää myös ilman turvaavaa vakuutta tai vakuudetta.


4 §

Yhtiö voi, sen estämättä, mitä rahoitustoimintalain 18 §:ssä säädetään talletuspankkien toiminnasta annetun lain (1268/90) 13 §:n soveltamisesta luottolaitoksen oikeuteen omistaa osakkeita ja osuuksia, omistaa yritysten osakkeita ja osuuksia, jos se on yritystoiminnan edistämisen kannalta tarpeellista. Osakkeiden ja osuuksien omistaminen on yritystoiminnan edistämisen kannalta tarpeellista, kun kyseessä ovat 2 §:ssä tarkoitettujen yritysten ja niitä palvelevien kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet, osakkeet ja osuudet sellaisessa yhteisössä, jonka tarkoituksena on riskipääomasijoituksilla ja muilla yritysten toimintaa edistävillä toimenpiteillä kehittää edellä mainittuja yrityksiä sekä sellaisen yrityksen osakkeet ja osuudet, jonka tarkoituksena on harjoittaa edellä mainittuihin yrityksiin kohdistuvaa erilaista palvelutoimintaa.

10 §

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoitettuja lainoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 3 000 miljoonan markan määrä. Ulkomaan rahan määräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen, Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman myyntikurssin mukaan. Takauksia voidaan antaa vuoden 1993 loppuun saakka.

11 §

Valtioneuvosto antaa määräämillään ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä:

1) että valtio maksaa valtion talousarvioon otettavan lainojen hyväksymisvaltuuden puitteissa yhtiölle yhtiön rahoitustoimintaa varten vuosina 1988-1993 ottamien lainojen korkokustannusten ja vähintään 5 prosentin vuotuisen koron välisen erotuksen;

2) että valtio korvaa yhtiölle sen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa ja takaustoiminnassa mahdollisesti syntyneitä luotto- ja takaustappioita; sekä

3) että valtio maksaa yhtiön ottamasta ulkomaisesta luotosta mahdollisesti aiheutuvan kurssitappion osittain tai kokonaan.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun luottotappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piiriin kuuluvan laina- tai muun rahoituksen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 3 500 miljoonaa markkaa. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun takaustappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piirissä kulloinkin olevien takausten kohteena olevien lainojen pääoma saa olla yhteensä enintään 500 miljoonaa markkaa.

12 §

Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva voi, sen estämättä mitä rahoitustoimintalain 26 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta, antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle ja sen yrityspalvelun piiritoimistoille sekä Valtiontakuukeskukselle tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaasta tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, jos se on yritystukiasioiden tai takuuasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeen.


Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 1992.

Hallituksen esitys 212/91
Talousvaliok. miet. 3/92

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.