205/1992

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 10 §:n 2 momentti, 32 §:n 3 momentti, 49 §:n 3 ja 4 momentti sekä 64 §,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (454/70), 32 §:n 3 momentti ja 49 §:n 3 ja 4 momentti 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1078/91) sekä 64 § 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), seuraavasti:

10 §

Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jolloin edustaja on 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa palveluksessa. Tänä aikana edustaja ei saa osallistua valtiopäivätoimiin.

32 §

Talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun valtion talousarvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 neljäntenätoista päivänä sen jälkeen. Lisätalousarvioesityksen johdosta talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun esitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 kolmantena päivänä sen jälkeen.


49 §

Hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa tarkoitettuna erikoisvaliokuntana toimii valtiovarainvaliokunta, joka voi alistaa tekemänsä päätöksen eduskunnan vahvistettavaksi. Eduskunnan tulee, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös.

Valtiovarainvaliokunta seuraa valtioneuvoston asianomaisen jäsenen välityksellä hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa tarkoitetuista palvelussuhteen ehdoista käytäviä neuvotteluja ja ehtoja koskevien päätösten valmistelua. Valtioneuvosto toimittaa valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi virka- ja toimiehtosopimuksen sekä virkamiesten ja viranhaltijain palvelussuhteen ehtoja koskevan valtioneuvoston tai kunnallisen työmarkkinalaitoksen päätöksen.


64 §

Jollei 63 §:ssä mainittua asiaa sitä valiokuntaan lähettämistä varten esiteltäessä lähetetä yksimielisesti valiokuntaan, se jää pöydälle johonkin lähinnä seuraavista istunnoista. Silloin asiaa ei enää voida panna pöydälle. Talousarvioaloitetta ja toivomusaloitetta koskeva asia voidaan kuitenkin panna pöydälle, jos eduskunta niin päättää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 226/91
Perustuslakivaliok. miet. 1/92

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.