147/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä

Liikenneministeriö on vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun asetuksen (146/92) 35 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Määräykset aineista ja esineistä, joiden kuljettaminen tiellä on niiden vaarallisuuden vuoksi sallittu vain erityisin ehdoin, tai joiden kuljetus on kielletty, annetaan tämän päätöksen liiteissä A-C.

2 §

Liitteessä A ovat määräykset aineista ja esineistä, niiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä rahtikirjasta. Liitteessä B ovat määräykset kuljetuksesta ja kuljetusvälineistä tavaraliikenteessä.

Liitteessä C ovat määräykset vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamisesta henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa.

3 §

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden kuljettamista tiellä sekä tällaisten aineiden tiellä tapahtuvaa käsittelyä ja purkamista ajoneuvosta samoin kuin aineiden pakkaamista ja kuormaamista tiekuljetusta varten. Päätös ei koske vaarallisten aineiden kuljettamista tien ulkopuolella eikä aineiden käsittelyä tai purkamista ajoneuvosta tien ulkopuolella.

4 §
Määritelmiä

(1) Lyhenteellä rn tarkoitetaan näissä määräyksissä reunanumeroa. Kohdassa ... mainitulla aineella tarkoitetaan näissä määräyksissä luokan aineluettelon sanotussa kohdassa mainittua ainetta.

(2) Kolli on tavaran lähettäjän tai valmistajan tekemä pienin yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettu pakkaus tai esine, ei kuitenkaan kutistekalvolla kuljetusalustalle sidottu lähetys.

(3) Näissä määräyksissä kollin massalla tai painolla tarkoitetaan kokonaismassaa (bruttomassaa), jollei toisin määrätä. Konttien tai säiliöiden massa ei sisälly bruttomassaan.

(4) Jos näissä määräyksissä astian tilavuus tai vetoisuus on rajoitettu, tarkoitetaan tilavuudella tai vetoisuudella nimellismittaa. Astian kokonaistilavuus voi olla tätä suurempi. Jos astian täyttösuhde on rajoitettu, lasketaan täyttösuhde kuitenkin astian kokonaistilavuudesta.

(5) Näiden määräysten mukaisen kollin saa pakata erilliseen lisäpäällykseen, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa näiden määräysten kanssa. Lisäpäällyksessä tulee myös aina olla määräysten mukaiset varoituslipukkeet.

(6) Helposti särkyvinä kolleina pidetään vain sellaisia, jotka sisältävät lasista, posliinista, savesta tms. aineesta tehtyjä astioita, jotka eivät ole umpinaisissa, täydellisesti suojaavissa pakkauksissa.

(7) Prosentilla tarkoitetaan, jollei asianomaisessa kohdassa ole toisin määrätty a) kiinteiden ja nestemäisten aineiden, liuosten tai nesteellä kostutettujen kiinteiden aineiden osalta massaprosenttia laskettuna seoksen, liuoksen tai kostutetun kiinteän aineen kokonaismassasta;b) puristettujen kaasuseosten osalta tilavuusprosenttia laskettuna kaasuseoksen kokonaistilavuudesta; nesteytettyjen ja paineenalaisena liuotettujen kaasuseosten osalta massaprosenttia laskettuna seoksen kokonaismassasta.

(8) Paineella (kuten koepaine, sisäinen paine, varoventtiilin avautumispaine) tarkoitetaan ylipainetta, höyrynpaineella sitävastoin absoluuttista painetta.

(9) Täyttöasteella tarkoitetaan täyttöastetta 15 °C lämpötilassa, jollei muuta lämpötilaa ole mainittu.

(10) Kaasulla tarkoitetaan kaasua tai höyryä.

(11) Vaarallisella aineella yksin käytettynä tarkoitetaan liitteen A aineluettelon ainetta tai tavaraa.

(12) Kuljettamisella irrallisena tarkoitetaan kiinteän aineen kuljettamista ilman pakkausta.

(13) Kontilla tarkoitetaan kuljetusvälinettä, joka on riittävän luja jatkuvaan käyttöön, on suunniteltu tavaran kuljetukseen eri kuljetusvälineissä ilman välillä tapahtuvaa kuorman purkamista, on varustettu käsittelyä helpottavilla laitteilla, on helppo täyttää ja tyhjentää sekä on sisätilavuudeltaan vähintään 1 m3; kontti ei tarkoita tavallisia pakkauksia eikä säiliökontteja.

(14) Suurkontilla tarkoitetaan konttia, jonka sisätilavuus on yli 3 m3.

(15) Pienkontilla tarkoitetaan konttia, jonka sisätilavuus on 1 ... 3 m3.

(16) Säiliökontilla tarkoitetaan kuljetusvälinettä, joka on edellä esitetyn kontin määritelmän mukainen ja joka on suunniteltu nesteiden ja kaasujen sekä jauhemaisten ja rakeisten kiinteiden aineiden kuljetukseen ja jonka tilavuus on yli 450 litraa. Säiliökontti ei kuitenkaan tarkoita säiliövaihtokoria.

(17) Irrotettavalla säiliöllä tarkoitetaan säiliötä, jonka tilavuus on yli 1 m3 ja joka voidaan tavallisesti irrottaa vain säiliön ollessa tyhjänä. Kiinteä säiliö tai säiliökontti ei ole irrotettava säiliö.

(18) Kiinteällä säiliöllä tarkoitetaan säiliötä, joka on kiinnitetty rakenteellisesti ajoneuvoon tai joka muodostaa yhtenäisen osan ajoneuvon alustan kanssa. Kiinteänä säiliönä pidetään myös säiliövaihtokoria.

(19) Säiliöllä yksin käytettynä tarkoitetaan säiliökonttia tai yli 1 m3 tilavuista kiinteää tai irrotettavaa säiliötä.

(20) Kuljetusyksiköllä tarkoitetaan moottoriajoneuvoa tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää.

(21) Avonaisella ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka lava on avoin tai vain sivu- ja perälaudoilla varustettu.

(22) Umpinaisella ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa on suljettu kori.

(23) Peitteellä varustetulla ajoneuvolla tarkoitetaan avonaista ajoneuvoa, jossa kuorma on suojattu kuormapeitteellä.

(24) Säiliöajoneuvolla tarkoitetaan nesteen tai kaasun tahi jauhemaisten taikka rakeisten aineiden kuljetukseen rakennettua ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampia kiinteitä säiliöitä tai jonka alustalle on kiinnitetty säiliövaihtokori.

(25) Ellei toisin ole mainittu, ei säiliö liitteessä B tarkoita astiaa, tynnyriä tai pulloa, joita koskevat määräykset ovat liitteessä A tai joista on määrätty erikseen.

(26) Kokokuormalla tarkoitetaan kuormaa, jonka lähettäjä lähettää yksinomaan käyttöönsä varatussa ajoneuvossa tai suurkontissa ja kaikki kuormaus- tai purkamistoiminnot suoritetaan lähettäjän tai vastaanottajan ohjeiden mukaisesti.

(27) Jätteellä tarkoitetaan aineita, liuoksia, seoksia tai esineitä, joille ei ole määrätty suoraa käyttöä, mutta jotka kuljetetaan uudelleen käsiteltäviksi, kaatopaikalla käsiteltäviksi, poistettaviksi polttamalla tai muulla tavoin hävitettäviksi.

(28) Kuljetuksen suorittaja on kuljetustehtävän toimittaakseen ottanut yritys tai henkilö mahdollisine avustajineen.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992 ja sillä kumotaan 9 päivänä elokuuta 1978 annettu liikenneministeriön päätös (610/78) vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ajoneuvon merkintää koskevat määräykset tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

Pakkauksia, jotka eivät ole tämän päätöksen mukaisia, mutta joita tämän päätöksen voimaan tullessa voitiin voimassa olleiden määräysten mukaan käyttää vaarallisten aineiden kuljetukseen, saa käyttää näiden aineiden kuljetukseen 31 päivään joulukuuta 1993 saakka.

Säiliöitä, jotka täyttävät tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset ja jotka on otettu käyttöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa, saa käyttää edelleen.

Säiliöitä, jotka täyttävät tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleet määräykset ja jotka on otettu käyttöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa ja joita käytetään kuljetettaessa sellaisia aineita, jotka eivät olleet tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden kuljetusmääräysten tarkoittamia vaarallisia aineita, saa käyttää mainittujen aineiden kuljetukseen 31 päivään joulukuuta 1995 saakka.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Seija Miettinen

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.