113/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Laki opintotuen hallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion opintotukitoimintaa varten on opetusministeriön alainen valtion opintotukikeskus.

Valtion opintotukikeskuksen alaisia paikallisia toimielimiä opintotukiasioissa ovat oppilaitokset tai opintotukilautakunnat sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

2 §

Valtion opintotukikeskuksen hallinnosta säädetään asetuksella.

3 §

Valtion opintotukikeskus voi periä tuottamistaan palveluksista maksuja valtiolle valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen perusteiden mukaisesti siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

4 §

Valtion opintotukikeskuksella on oikeus saada massaluovutuksena opintotukiasioiden käsittelyssä tarvittavat tiedot seuraavasti:

1) opetushallitukselta ja korkeakouluilta opiskelijavalinnoissa valituiksi tulleista henkilöistä henkilötunnuksineen;

2) väestörekisterikeskukselta opintotukea aikaisemmin hakeneiden sekä opiskelijavalinnoissa valituiksi tulleiden perhesuhteista siltä osin kuin ne on tukea myönnettäessä otettava huomioon;

3) veroviranomaisilta opintotukea aikaisemmin hakeneiden opiskelijoiden sekä opiskelijavalinnoissa valituiksi tulleiden henkilöiden, heidän puolisoidensa taikka vanhempiensa viimeksi toimitetun verotuksen mukaisesta verotettavasta tulosta ja varallisuudesta siltä osin kuin ne on tukea myönnettäessä otettava huomioon;

4) kansaneläkelaitokselta kuntoutusrahaa saavista henkilöistä henkilötunnuksineen; sekä

5) työvoimaviranomaisilta työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osoitetuista henkilöistä henkilötunnuksineen.

5 §

Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii muutoksenhakuelimenä opintotukiasioissa.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Kullakin heistä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Valtioneuvosto määrää opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä heidän varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista on säädetty. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä kahdella tulee olla korkeakouluopintojen ja kahdella peruskoulun jälkeisten yleissivistävien tai ammatillisten opintojen hyvä tuntemus.

6 §

Opintotuen muutoksenhakulautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena.

Tarkemmat säännökset lautakunnasta annetaan asetuksella.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan valtion opintotukikeskuksesta 14 päivänä tammikuuta 1972 annettu laki (29/72).

Hallituksen esitys 167/91
Sivistysvaliok. miet. 12/91

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.