112/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Laki opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 2 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (684/90) ja 10 §:n 2 momentin 3 kohta 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (14/86), sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti, 6 §:n 5 momentti, 10 §:n 5 momentti sekä 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti 6 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (95/87), 6 §:n 5 momentti 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (615/79), 10 §:n 5 momentti mainitussa 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa sekä 13 § osittain muutettuna 11 päivänä tammikuuta 1980 annetulla lailla (23/80), seuraavasti:

1 §

Suomen kansalaiselle, joka Suomessa harjoittaa oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä opintoja julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa, myönnetään hakemuksesta opintotukea siten kuin tässä laissa säädetään. Korkeakouluopintoja harjoittavalle myönnettävästä opintotuesta säädetään erikseen.


2 §

Opintotukea myönnetään vähintään kahdeksan viikon ajan kestäviä opintoja varten lukiossa, kansanopistossa taikka ammatillisessa oppilaitoksessa.


6 §

Valtion varoista luottolaitokselle maksettua opintolainaa lainan saajalta perittäessä vuotuinen korko on 16 prosenttia koko takausvastuusuorituksen määrälle. Lainansaajan hakemuksesta valtion opintotukikeskus voi kuitenkin vahvistaa lainansaajalta perittävän koron rahalaitosten takausvastuusuorituksen tapahtuessa opintolainoista perimän enimmäiskoron mukaiseksi, jos lainan hoitamatta jättämisen syynä on ollut lainansaajan maksukyvyttömyys, joka on aiheutunut työttömyydestä, sairaudesta, raskaudesta ja synnytyksestä, asevelvollisuuden suorittamisesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä.

10 §

Opintorahan perusosaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisälain (541/48) mukaiseen lapsilisään taikka aikuisopintorahaan. Tämän estämättä muussa oppilaitoksessa kuin korkeakoulussa opiskeleva aikuisopintorahaan oikeutettu voi saada 2 momentissa tarkoitettua opintorahan perusosan korotusta huoltovelvollisuuden perusteella. Opintorahan saajakohtaista määrää voidaan alentaa tai opintoraha kokonaan evätä opintokustannuksiin alentavasti vaikuttavien syiden takia sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää.

13 §

Opintotukilautakunnan tai valtion opintotukikeskuksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla opintotuen muutoksenhakulautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä annetaan päätöksen tehneelle opintotukiviranomaiselle. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa voidaan myöntää vain, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Opintotukea koskeva päätös voidaan antaa hakijalle tiedoksi toimittamalla se hänelle postitse hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Hakijan katsotaan, jollei muuta näytetä, saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on jätetty postin kuljetettavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Aikaisempia säännöksiä sovelletaan niiden nojalla myönnettyyn opintotukeen. Lainan saajalta peritään kuitenkin tämän lain 6 §:n 5 momentin mukainen korko, jos opintolaina on maksettu luottolaitokselle valtion varoista tämän lain voimaan tultua.

Jos opintotukilautakunnan tai valtion opintotukikeskuksen päätös on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, noudatetaan muutoksenhaussa aikaisempia säännöksiä.

Hallituksen esitys 167/91
Sivistysvaliok. miet. 12/91

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.