110/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Laki poliisin hallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §
Poliisihallinto

Sisäasiainministeriö johtaa poliisitointa koko maassa. Sisäasiainministeriön alainen poliisin aluehallintoviranomainen on lääninhallitus.

Lääninhallitus johtaa poliisitointa läänissä. Lääninhallituksen alaisia poliisin paikallishallintoviranomaisia ovat poliisipiirit. Poliisipiireistä voidaan poliisitoimen tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa varten muodostaa yhteistoiminta-alueita.

Sisäasiainministeriön alaisia poliisin valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisivarikko ja poliisikoiralaitos.

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakunnassa on säädetty erikseen.

2 §
Poliisin tehtävä

Poliisin tehtävästä säädetään poliisilain (84/66) 1 §:ssä.

3 §
Neuvottelukunnat

Sisäasiainministeriön ja poliisipiirien sekä poliisipiireistä muodostettujen yhteistoiminta-alueiden yhteydessä toimii neuvottelukuntia.

Neuvottelukuntien tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään asetuksella.

Poliisin ylijohto ja lääninjohto
4 §
Poliisin ylijohto

Poliisin ylijohtona on sisäasiainministeriön poliisiosasto.

Poliisin ylijohdon tehtävänä on:

1) suunnitella, kehittää ja johtaa poliisitointa koko maassa;

2) kehittää poliisin toimialaa koskevaa lainsäädäntöä, hallintoa, koulutusta ja tutkimusta; sekä

3) huolehtia muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

5 §
Poliisin lääninjohto

Poliisin lääninjohtona on lääninhallituksen poliisiosasto tai poliisitoimisto.

Poliisin lääninjohdon tehtävänä on:

1) suunnitella, kehittää ja johtaa poliisitointa läänissä;

2) huolehtia paikallispoliisin, keskusrikospoliisin ja liikkuvan poliisin yhteistoiminnasta läänissä; sekä

3) huolehtia muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Paikallishallinto
6 §
Paikallispoliisi

Paikallista poliisitointa varten maa jaetaan poliisipiireihin. Poliisipiiriin kuuluu yksi tai useampi kunta.

Poliisipiirijaotuksesta päättää valtioneuvosto lääninhallituksen ja asianomaisten kuntien annettua lausuntonsa.

7 §
Paikallispoliisin tehtävät

Paikallispoliisin tehtävänä on:

1) ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta;

2) toimia rikollisuuden ennalta estämiseksi;

3) tutkia rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia;

4) ohjata ja valvoa liikennettä sekä toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi; ja

5) suorittaa muut poliisille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Paikallispoliisille kuuluvista ulosotto- ja syyttäjäntehtävistä on säädetty erikseen.

8 §
Poliisipiirien yhteistoiminta

Lääninhallitus päättää yhteistoiminta-alueen muodostamisesta asianomaisia kuntia kuultuaan sekä yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä, yhteistoiminta-alueen johtajasta ja muista johtosuhteista yhteistoiminta-alueella.

Sisäasiainministeriö päättää asianomaista lääninhallitusta ja asianomaisia kuntia kuultuaan yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ja muista 1 momentissa mainituista asioista silloin, kun yhteistoiminta-alue käsittää eri lääneihin kuuluvia poliisipiirejä.

Valtakunnalliset yksiköt
9 §
Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta, suorittaa tutkintaa sekä kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä sekä poliisin tietojärjestelmiä.

Sisäasiainministeriö määrää ne asiaryhmät, jotka kuuluvat keskusrikospoliisin tutkittaviksi. Sisäasiainministeriö määrää myös keskusrikospoliisin ja poliisin muiden yksiköiden välisistä tutkintajärjestelyistä.

Poliisin lääninjohdolla on oikeus yksittäistapauksessa määrätä tutkintajärjestelyistä keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin kesken läänissä.

10 §
Suojelupoliisi

Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta sekä suorittaa tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi.

Sisäasiainministeriö määrää tarkemmin ne asiaryhmät, jotka kuuluvat suojelupoliisin tutkittaviksi.

11 §
Liikkuva poliisi

Liikkuvan poliisin tehtävänä on:

1) ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta;

2) ohjata ja valvoa liikennettä sekä toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi;

3) toimia rikollisuuden ennalta estämiseksi sekä tutkia rikoksia ja muita yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tapahtumia; ja

4) toimia poliisireservinä.

12 §
Poliisioppilaitokset

Poliisiopiston ja poliisikoulun tehtävänä on antaa poliisin virkatutkintokoulutusta ja muuta koulutusta sekä suorittaa poliisin toimialaan liittyvää tutkimusta.

13 §
Poliisivarikko

Poliisivarikon tehtävänä on hankkia, ylläpitää ja kehittää poliisin kalustoa ja välineitä.

14 §
Poliisikoiralaitos

Poliisikoiralaitoksen tehtävänä on hankkia poliisin käyttöön koiria sekä kehittää poliisikoiratoimintaa ja antaa siihen liittyvää koulutusta.

Erinäiset säännökset
15 §
Poliisin virat

Poliisin viroista ja kelpoisuusvaatimuksista niihin säädetään asetuksella.

16 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Asetuksella annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset poliisin organisaatiosta ja tehtävistä sekä tämän lain täytäntöönpanosta.

Asetuksella voidaan säätää, että Helsingin poliisilaitos on määrätyissä asioissa suoraan sisäasiainministeriön alainen.

Sisäasiainministeriöllä on oikeus antaa tarkempia määräyksiä poliisin yksiköiden asemasta ja tehtävistä.

17 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain (84/66) 2 sekä 4-9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1973 ja 29 päivänä marraskuuta 1985 annetuilla laeilla (53/73 ja 901/85), 4 § osittain muutettuna viimeksi mainituilla laeilla ja 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (111/85), 5 § osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä marraskuuta 1985 annetulla lailla, 7 § muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1973 annetulla lailla ja 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetulla lailla (347/76), 7 a § muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1973 annetulla lailla sekä 19 päivänä joulukuuta 1980 ja 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetuilla laeilla (865/80 ja 355/89) sekä 8 ja 9 § mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 155/91
Hallintovaliok. miet. 15/91

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.