105/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Asetus tilastokeskuksesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tilastokeskuksesta 24 päivänä tammikuuta 1992 annetun lain (48/92) 3 ja 4 §:n nojalla:

Organisaatio
1 §

Tilastokeskuksessa on johtokunta.

Tilastokeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

Tilastokeskuksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

2 §

Tilastokeskuksen johtokunnassa on enintään seitsemän jäsentä. Yhtenä jäsenistä on tilastokeskuksen pääjohtaja, minkä lisäksi tilastokeskuksen henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan yksi jäsen johtokuntaan. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muillakin jäsenillä. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon asiassa, joka koskee johdon valintaa tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Asioiden käsittely
3 §

Tilastokeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä ja tiliohjesäännössä määrätään, muu virkamies.

4 §

Johtokunta päättää:

1) tilastokeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä palvelu- ja muista toimintatavoitteista ja taloudellisista tulostavoitteista ottaen huomioon valtiovarainministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) tilastokeskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) tilinpäätöksen hyväksymisestä; sekä

4) muista tilastokeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

6 §

Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tilastokeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Pääjohtaja ratkaisee tilastokeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä tai tiliohjesäännössä ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtaja vahvistaa tilastokeskuksen työjärjestyksen.

Kelpoisuusvaatimukset
7 §

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tilastokeskuksen toimialaan ja hyvä johtamiskokemus.

Henkilöstön ottaminen, virkavapaus ja sijaisuudet
8 §

Tilastokeskuksen pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Johtajan nimittää johtokunta. Muun viran täyttää sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa pääjohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtajan virka täytetään haettavaksi julistamatta.

9 §

Virkavapauden myöntää muulle kuin tilastokeskuksen pääjohtajalle tilastokeskus sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapautta vastaavan vapautuksen työstä myöntää tilastokeskus sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

10 §

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii valtiovarainministeriön määräämä sijainen.

Erinäisiä säännöksiä
11 §

Tilastokeskuksen yhteydessä toimii tilastoneuvosto, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja tilastotointa koskevista laajakantoisista kysymyksistä, arvioida yhteiskunnan tietojen tarvetta sekä tehdä ehdotuksia tilastojärjestelmien, tilastojen, rekisterien ja muiden tietoaineistojen suunnitelmalliseksi kehittämiseksi.

Valtiovarainministeriö määrää tilastoneuvostoon enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Tilastoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Voimaantulo
12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.