103/1992

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan sisäasiainministeriöstä 1 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (206/91) 35 §:n 1 momentin 10 kohta,

muutetaan 4 ja 5 §, 12 §:n 4 momentti, 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohta, 17 §:n 1 momentti, 33 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 ja 3 kohta, 35 §:n 2 momentti, 37 §:n 1 momentin 18 ja 19 kohta ja 2 momentti ja 40 § sekä

lisätään 15 §:ään uusi 3 momentti, 32 §:n 1 momenttiin uusi 2 kohta, jolloin nykyinen 2-5 kohta siirtyvät 3-6 kohdaksi ja 37 §:n 1 momenttiin uusi 20-23 kohta seuraavasti:

4 §

Ministeriön alaisia ovat lääninhallitukset, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisikoiralaitos, poliisivarikko, Valtion pelastusopisto, Valtion pelastuskoulu sekä rajavartiolaitos.

5 §

Hallinto-osasto huolehtii hallinnonalan ja ministeriön yleisistä toimintaedellytyksistä ja yleisestä kehittämisestä, valtion alue- ja paikallishallinnon järjestelmän, lääninhallinnon ja rekisterihallinnon kehittämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnallishallinnon välisestä tietohallinnon yhteistyöstä.

Lisäksi osasto huolehtii niistä tehtävistä, jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille eivätkä ulkomaalaiskeskukselle.

12 §

Ministeriössä on lisäksi seuraavan nimisiä virkoja: poliisiylitarkastaja, aluekehitysneuvos, hallintojohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, hallitusneuvos, pelastusylitarkastaja, koulutusjohtaja, lainsäädäntöneuvos, neuvotteleva virkamies sekä tietohallintopäällikkö.


15 §

Hallintojohtajalla on hallitusneuvoksen arvonimi, jos hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon.

Teknisellä johtajalla on yli-insinöörin arvonimi.

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) aluekehitysneuvoksella, hallintojohtajalla, talousjohtajalla, teknisellä johtajalla, pelastusylitarkastajalla, koulutusjohtajalla, tietohallintopäälliköllä ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;


8) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;


17 §

Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan osastopäällikkönä, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, osastoihin sijoittamattoman neuvottelevan virkamiehen, ulkomaalaiskeskuksen johtajan, poliisiylitarkastajan, aluekehitysneuvoksen, hallintojohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, hallitusneuvoksen, pelastusylitarkastajan, koulutusjohtajan ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.


32 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen jakamista osastoille ja ulkomaalaiskeskukselle;


33 §

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat alaisen viraston tai laitoksen henkilöstöä ja hallintoa.

34 §

Osaston päällikön ja ulkomaalaiskeskuksen johtajan ohella ratkaisevat 33 §:ssä tarkoitettuja asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti:

1) hallinto-osastossa toimintayksiköiden päälliköt, neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat, kehityspäällikkö, kansainvälisten asioiden sihteeri ja tarkastaja;


3) poliisiosastossa toimintayksiköiden päälliköt, tietohallintopäällikkö, projektipäällikkö, neuvottelevat virkamiehet, ylitarkastajat, yli-insinööri, koulutuspäällikkö, ylikomisariot ja toimistoinsinöörit;


35 §

Osastopäällikön ohella ratkaisevat 1 momentin 2-15 kohdassa tarkoitettuja asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti toimintayksiköiden päälliköt, neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat, kehityspäällikkö, kansainvälisten asioiden sihteeri, kamreeri ja tarkastaja.

37 §

Poliisiylijohtaja osastopäällikkönä ratkaisee 33 §:ssä säädetyn lisäksi osastolle poliisin ylijohtona kuuluvat asiat sekä asiat, jotka koskevat:


18) ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun asetuksen (34/33) 46 §:n 2 momenttiin perustuvia poikkeuslupia;

19) poliisin asiakirjojen arkistointia;

20) veikkauksen valvojien määräämistä ja valvojien palkkioiden vahvistamista;

21) poliisitoimen tarkentavan virkaehtosopimuksen kohdentamista;

22) virkapukua; sekä

23) poliisikoiratoimintaa.

Poliisiylijohtajan ohella ratkaisevat 1 momentissa tarkoitettuja sekä poliisivarikkoa ja poliisioppilaitoksia koskevia asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti toimintayksiköiden päälliköt, tietohallintopäällikkö, projektipäällikkö, neuvottelevat virkamiehet, ylitarkastajat, yli-insinööri, koulutuspäällikkö, ylikomisariot ja toimistoinsinöörit.

40 §

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on osaston päälliköllä ja ulkomaalaiskeskuksen johtajalla sekä toimintayksikön päälliköllä asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.