47/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Laki vaatteiden tullittomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaatteiden valmistajalla, jonka kotipaikka on Suomessa, on oikeus tullittomasti tuoda maahan vaatteita sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Vaatteilla tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin nimikkeeseen 43.03 kuuluvia vaatteita ja vaatetustarvikkeita, nimikkeisiin 61.01-61.14 ja 62.01-62.12 kuuluvia vaatteita sekä nimikkeeseen 62.15 kuuluvia solmioita, solmukkeita ja solmiohuiveja.

Muotoon neulotuilla trikootuotteilla tarkoitetaan tässä laissa tuotteita, joiden valmistuksessa ei ole yhtään ompeluprosessia.

3 §

Vaatteiden valmistajalla on oikeus kalenterivuoden aikana tullittomasti tuoda maahan kappalemäärän perusteella laskettuna saman verran tullitariffin kuhunkin 2 §:ssä mainittuun nimikkeeseen kuuluvia vaatteita kuin valmistaja on edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa valmistanut samaan tullinimikkeeseen kuuluvia vaatteita.

Tullihallitus vahvistaa vuosittaiset kappalemäärät valmistajan ilmoituksen perusteella.

4 §

Tullittomuuden edellytyksenä on sen lisäksi mitä edellä säädetään:

1) että vaatteet valmistetaan Euroopan vapaakauppaliiton tai Euroopan yhteisöjen jäsenmaassa, Bulgariassa, Puolassa, Tshekkoslovakiassa, Unkarissa, Neuvostoliitossa, Turkissa taikka Latvian, Liettuan tai Viron tasavallassa;

2) että tullitariffin nimikkeeseen 43.03 kuuluvat vaatteet tai vaatetustarvikkeet on valmistettu tullitariffin nimikkeeseen 43.02 kuuluvista yhdistetyistä turkisnahoista ja että muut vaatteet on valmistettu tullitariffin ryhmiin 50-56 tai 58-60 kuuluvista materiaaleista taikka niistä leikatuista tai määrämuotoon valmistetuista kappaleista;

3) että käytettävät materiaalit on valmistettu Suomessa taikka, milloin samanlaista tai vastaavaa materiaalia ei valmisteta teollisesti Suomessa tai milloin Suomessa tuotettua materiaalia ei voida toimittaa kilpailukykyisin hinnoin tai toimitusehdoin, 1 kohdassa tarkoitetussa maassa; tämän estämättä saa kuitenkin käyttää, vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta, muita tekstiiliaineita edellyttäen, että ne tariffioidaan eri nimikkeeseen kuin vaatteet ja ettei niiden arvo ylitä kahdeksaa prosenttia vaatteiden hinnasta vapaasti tehtaalla;

4) että 1 kohdassa tarkoitettu valmistus ei käsitä laajempaa valmistusprosessia kuin valmistuksen kudotuista tai neulotuista kankaista; kuitenkin voidaan muotoon neulotut muut trikootuotteet kuin tullitariffin nimikkeeseen 61.15 kuuluvat tuotteet valmistaa langasta;

5) että ulkomailla valmistetut materiaalit on tullattu tullialueelle ennen niiden jälleenvientiä ulkomaille vaatteiden valmistusta varten; sekä

6) että vaatteiden tuonti tapahtuu vuoden kuluessa valmistusmateriaalien vientipäivästä, jollei tullihallitus saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta ole erityisistä syistä pidentänyt tätä määräaikaa.

5 §

Mitä tässä laissa säädetään tullittomuudesta, ei sovelleta muuhun tullilaitoksen kannettavaan veroon tai maksuun, tullinkorotukseen, virhemaksuun, viivästyskorkoon eikä jäämämaksuun.

6 §

Tämän lain nojalla maahantuotujen vaatteiden tullauksesta ja tulliverotuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tullin määräämisestä, tullittomuudesta, tullinpalauttamisesta, muutoksenhausta, virhemaksusta, tarkastuksesta, näyttövelvollisuudesta ja muutoin tulliverotuksen toimittamisesta tai tullista on säädetty tai määrätty.

7 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antaa viranomaiselle virheellisen ilmoituksen tämän lain mukaisen tullittomuuden saamiseksi on tuomittava väärän vaatteiden tuonti-ilmoituksen antamisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

8 §

Valtiovarainministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta. Tullihallitus päättää valtiovarainministeriön päätöksessä annettujen yleisohjeiden mukaan kuitenkin, milloin on katsottava, että samanlaista tai vastaavaa valmistusmateriaalia ei valmisteta Suomessa tai että Suomessa valmistettua materiaalia ei voida toimittaa kilpailukykyisin hinnoin tai toimitusehdoin.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi- kuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen soveltamista varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 194/91
Valtiovarainvaliok. miet. 55/91

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.