25/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1992

Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun kaupanvahvistaja-asetuksen (1080/79) 9 §:n 2 momentti,

muutetaan 3 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti ja 7 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 7 § osittain muutettuina 21 päivänä lokakuuta 1988 annetulla asetuksella (884/88), sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

3 §
Luovutuskirjan oikeaksi todistaminen

Kaupanvahvistaja todistaa oikeaksi maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän henkilöllisyytensä toteaminen. Todistuksessa on mainittava, ovatko allekirjoittajat olleet yhtaikaa saapuvilla, sekä että he ovat myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet. Siinä on lisäksi mainittava luovutuskirjan oikeaksitodistamispaikka ja -aika. Kaupanvahvistajan, jonka on mainittava virka-asemansa tai tuomioistuimen hänelle antama määräys toimialueineen, sekä hänen kutsumansa esteettömän todistajan on allekirjoitettava todistus. Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. Kirjallinen esisopimus on todistettava samalla tavoin kuin luovutuskirja.

Luovutuskirjan oikeaksi todistamista pyytävän on annettava kaupanvahvistajalle hänen hallussaan säilytettäväksi kappale (tallekappale) niistä asiakirjoista, joihin todistus merkitään. Jollei tallekappaletta anneta, kaupanvahvistaja valmistaa sen asianosaisen kustannuksella.

5 §
Kaupanvahvistajan ilmoitukset viranomaisille

Kaupanvahvistajan on seitsemän päivän kuluessa luovutuksen oikeaksi todistamisesta ilmoitettava luovutuksesta sille kartasto- ja tietopalvelutoimistolle, maaseutupiirille sekä kunnalle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. Jos samalla luovutuskirjalla on luovutettu useita kiinteistöjä taikka useasta kiinteistöstä määräaloja tai määräosia, jotka sijaitsevat eri kartasto- ja tietopalvelutoimistojen, maaseutupiirien taikka kuntien alueilla, ilmoitus on toimitettava kullekin kartasto- ja tietopalvelutoimistolle ja kunnalle sekä maaseutupiirin sijasta maatilahallitukselle. Kunta voi ilmoittaa kirjallisesti kaupanvahvistajalle, ettei ilmoituksia tiettyjen alueiden tai luovutusten osalta ole kunnalle toimitettava.

Ilmoitusvelvollisuus maaseutupiirille ja maatilahallitukselle koskee vain kauppoja. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos:

1) myyty kiinteistö on tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin merkitty tontti tai yleinen alue;

2) ostajana on valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta, seurakuntaliitto, myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 luvun mukaan voisi periä myyjän, myyjän ottolapsi tai kasvattilapsi taikka heidän puolisonsa;

3) myyjänä on valtio tai kunta;

4) kaupan osapuoli esittää kaupanvahvistajalle verojohtajan todistuksen siitä, että myytyä kiinteistöä on viimeksi toimitetussa verotuksessa pidetty muuna kuin maatilatalouden tuloverolain (543/67) 2 §:ssä tarkoitettuna tulolähteenä; tai

5) myydyn maan pinta-ala ei ylitä kahta hehtaaria.

Ilmoitukset tehdään oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, johon tiedot merkitään luovutuskirjan ja luovutuskirjan allekirjoittajien ilmoitusten perusteella. Ilmoitusten tekemistä varten allekirjoittajien on ilmoitettava luovutuksen osapuolten henkilötunnukset ja tarvittaessa esitettävä niistä luotettava selvitys. Jos kaikkia tarpeellisia tietoja ei voida merkitä sopivasti lomakkeeseen luovutuksen kohteiden suuren lukumäärän tai muun sellaisen syyn vuoksi tai jos ilmoitus koskee maa- ja metsätalousmaan kauppaa, kaupanvahvistajan on liitettävä jäljennös luovutuskirjan tallekappaleesta kartasto- ja tietopalvelutoimistolle lähetettävään ilmoitukseen. Luovutetusta määräalasta laadittu kartta on myös liitettävä kartasto- ja tietopalvelutoimistolle lähetettävään ilmoitukseen.

6 §
Kaupanvahvistajan päiväkirja

Kaupanvahvistajan on pysyvästi säilytettävä hänelle jäävä kappale 5 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta ja luovutuskirjan tallekappale. Arkistoidut ilmoitukset niihin liittyvine luovutuskirjojen tallekappaleineen muodostavat kaupanvahvistajan päiväkirjan.


7 §
Kartasto- ja tietopalvelutoimiston tehtävät

Luovutusilmoituksen saavuttua kartasto- ja tietopalvelutoimistolle sen on tarkastettava ilmoitukseen sisältyvien luovutuksen kohdetta koskevien tietojen oikeellisuus ja merkittävä ilmoitukseen määräalatunnus sekä kymmenen päivän kuluessa toimitettava tarpeelliset tiedot ilmoituksesta sille rekisteritoimistolle ja verotoimistolle, jonka toimialueella luovutuksen kohde sijaitsee, sekä saantorekisteriä pitävälle kirjaamisviranomaiselle. Jos luovutusilmoitus koskee maa- ja metsätalousmaan kauppaa ja siihen on liitetty jäljennös luovutuskirjan tallekappaleesta sekä kartta, ne on lähetettävä verotoimistolle. Jos luovutuksensaaja on 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu ulkomaalainen tai yhteisö, kartasto- ja tietopalvelutoimiston on viipymättä toimitettava jäljennös ilmoituksesta sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee.

Kartasto- ja tietopalvelutoimiston tehtävistä kiinteistöjen kauppahintarekisterin pitäjänä säädetään erikseen.

10 a §
Tiedonvälitys

Tietojen välityksessä noudatettavista menettelytavoista sopivat erikseen oikeusministeriö, maanmittaushallitus, verohallitus ja väestörekisterikeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.