8/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1992

Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 117 §:n 1 momentti sekä 129 ja 130 §,

sellaisena kuin niistä ovat 129 ja 130 § 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1184/90), sekä

lisätään lain 63 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

63 §
Vahingonkorvaus purkamisen johdosta

Vuokralaisen 1 momentin nojalla suoritettavaa korvausta voidaan sovitella, jos korvaus olisi kohtuuton ottaen huomioon korvauksen määrä, vuokralaisen menettely ja menettelyyn johtaneet syyt sekä muut seikat.

117 §
Liikehuoneiston vuokralaisen irtisanomissuoja

Tuomioistumen on vuokralaisen vaatimuksesta julistettava liikehuoneiston vuokranantajan suorittama irtisanominen tehottomaksi, jos irtisanomisen perusteena on pyrkimys saada huoneistosta suoritettava vuokra kohtuuttomalle tasolle taikka jos irtisanomista on vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen pidettävä muutoin kohtuuttomana eikä irtisanomiseen ole hyväksyttävää syytä.


129 §
Eräiden säännösten soveltamatta jättäminen

Asuinhuoneistoa koskevaan vuokrasopimukseen, joka on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen, ei sovelleta, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, mitä 6 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa, 26, 28-30 sekä 32 ja 33 §:ssä, 34 §:n 2 momentissa, 35, 53 ja 56 §:ssä, 12 luvussa sekä 73 ja 77 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa mainittuja säännöksiä ei myöskään sovelleta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn vuokrasopimukseen, joka koskee 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen valmistunutta, Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Suomen, Oulun tai Lapin läänissä, lukuunottamatta Kuopion, Joensuun, Vaasan, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen kaupunkia, sijaitsevaa asuinhuoneistoa.

Mitä 1 momentissa säädetään ei kuitenkaan koske tämän lain voimaantulon jälkeen tehtyä vuokrasopimusta asuinhuoneistosta, joka sanottuna ajankohtana ja välittömästi ennen sopimusta jo oli saman vuokralaisen hallinnassa.

130 §
Eräiden säännösten soveltaminen 129 §:n mukaisissa tapauksissa

Edellä 129 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin asuinhuoneiston vuokrasuhteisiin sovelletaan, jollei 2 ja 3 momentista muuta johdu, mitä 108, 112, 116 ja 117 §:ssä, 118 §:n 1 momentissa sekä 119-121 §:ssä säädetään liikehuoneiston vuokraamisesta. Valtioneuvosto voi asuntoneuvoston vuokrajaostoa kuultuaan antaa suosituksia näiden asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamisesta.

Jos 129 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa asuinhuoneiston vuokrasuhteessa ensivuokrasuhteen vuokranantaja haluaa irtisanoa ensivuokrasopimuksen, hänen on tehtävä 116 §:ssä tarkoitettu irtisanomisilmoitus sekä ensivuokrasuhteen vuokralaiselle että jälleenvuokrasuhteen vuokralaiselle. Näistä kummallakin on oikeus toisistaan riippumatta vaatia irtisanomisen julistamista tehottomaksi niin kuin 117 §:ssä säädetään, tai vahingonkorvausta irtisanomisen johdosta niin kuin 118 §:ssä säädetään. Tuomioistuimen on varattava sille ensi- tai jälleenvuokrasuhteen vuokralaiselle, joka ei ole nostanut kannetta, tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Mitä 71 ja 72 §:ssä ja tämän pykälän 2 momentissa sekä 74-76 §:ssä säädetään, on sovellettava, milloin työntekijälle on tämän lain voimaantulon jälkeen palkkaan sisältyvänä etuna annettu käytettäväksi asuinhuoneisto, jota vuokranantaja on kirjallisesti tai suullisesti joko vuokrasopimuksessa tai erikseen antanut luvan käyttää palkkaetuasuntona. Mainittuja säännöksiä on sovellettava myös 129 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla alueilla, milloin työntekijälle on samoin edellytyksin ennen tämän lain voimaantuloa annettu palkkaan sisältyvänä etuna 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen valmistunut asuinhuoneisto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Hallituksen esitys 166/91
Ympäristövaliok. miet. 9/91

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.