1700/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Asetus kansaneläkeasetuksen 12 a ja 19 §:n muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 12 a §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1971 annetussa asetuksessa (960/71) ja 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa asetuksessa (806/68), ja

muutetaan 12 a §:n 4 momentti ja 19 §,

sellaisina kuin ne ovat, 12 a §:n 4 momentti 28 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (861/86) ja 19 § osittain muutettuna 3 päivänä joulukuuta 1982 annetulla asetuksella (885/82), seuraavasti:

12 a §

Kansaneläkelain 58 a §:ssä säädetyt etuudet myöntää eläkelaitos. Eläkelaitoksessa on eläkeasiamies, jolla on oikeus seurata näiden asioiden käsittelyä eläkelaitoksessa. Eläkelaitoksen päätökseen eläkettä ja perhe-eläkettä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin säädetään muutoksenhausta hallintoasioissa. Valitusoikeus on hakijalla tai saajalla ja eläkeasiamiehellä.


19 §

Eläkelaitoksen käyttöön hankitut kiinteistöt, kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet, irtaimistot ja muu käyttöomaisuus kirjataan eläkelaitoksen kirjanpidossa hallituksen harkitsemaan määrään poistettuina, enintään kuitenkin hankinta-arvoon. Sijoitusomaisuus kirjataan tileihin hankinta-arvoon.

Jos käyttö- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvan hyödykkeen arvon kuitenkin on rahanarvon muuttumisen, pääomatappion vaaran tai muun syyn takia katsottava pysyvästi muuttuneen, on arvon laskettua tiliarvoa vastaavasti vähennettävä ja arvon lisäännyttyä voidaan tiliarvoa lisätä.

Lisätty hallitus vahvistaa ne perusteet, joilla sijoitusja käyttöomaisuuden siirroilla ja niihin tehtävillä arvonkorotuksilla suoritetaan kannatusmaksua.

Kansaneläkerahastoon siirretään kansaneläkevakuutuksen ylijäämä ja siitä katetaan syntynyt alijäämä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.