1692/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 5 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta sekä 6 momentti, 9 §:n 4 momentti ja 13 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (620/91), 5 §:n 6 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1367/90) sekä 9 §:n 4 momentti ja 13 §:n 2 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (98/90), ja

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä helmikuuta 1987 ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (226/87 ja 1322/90) sekä mainitulla 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla, uusi 13 kohta seuraavasti:

5 §
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä:


11) sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu lain tai työehtosopimuksen mukaiseen työajan lyhentämiseen;

12) joka saa kuntoutusrahalain (611/91) tai työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain (404/ 48) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella; tai

13) siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada työnantajalta lain tai työehtosopimuksen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.


Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuksi päätoimiseksi opiskeluksi katsotaan opiskelu silloin, kun se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Lukion tai peruskoulun päivälinjalla opiskelevaa pidetään päätoimisenaopiskelijana lukukauden päättymiseen asti. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan myöskään opiskelun loma-aikana.

9 §
Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä tapauksissa

Henkilö, joka on ollut yli kolme kuukautta poissa työmarkkinoilta eikä voi esittää hyväksyttävää syytä poissaololleen, ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuuden viikon ajalta siitä päivästä lukien, jona hän on uudelleen tullut työmarkkinoille.

13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Henkilöllä, joka tulee ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, ei ole oikeutta peruspäivärahaan kuuden viikon ajalta työmarkkinoille tulosta lukien. Edellä sanottua rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, joka on tullut työnhakijaksi valmistuttuaan ammattiin oppilaitoksesta, eikä henkilöön, joka on aikaisemmin toiminut yrittäjänä ja jonka voidaan katsoa ammattitaitonsa ja tekemänsä työ huomioon ottaen olleen työmarkkinoilla ja joka on keskeyttänyt tai lopettanut yritystoimintansa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, kuitenkin siten, että 5 §:n 1 momentin 13 kohta tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Lain 5 §:n 1 momentin 13 kohtaa sovelletaan henkilöön, jolle irtisanomisilmoitus on annettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.