1668/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1062/90) 1 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 29 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1432/91) ja 9 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1315/90), näin kuuluviksi:

1 §

Maataloustulolaissa (736/89) tarkoitettuna markkinoimismaksuna on vuonna 1992 valtiolle suoritettava maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Vientikustannusmaksut katsotaan osaksi maataloustulolain 15 §:ssä tarkoitettua maataloustuottajien osuutta maataloustuotteiden vientikustannuksista lukuunottamatta sitä osuutta viljan vientikustannusmaksun tuotosta, joka käytetään vehnän ja rukiin hinnan alentamiseen rehuohran hintaiseksi viennissä ja tuetussa kotimaisessa käytössä.

7 §

Sianlihan vientikustannusmaksu on kultakin teurastamoliikkeen harjoittajan teurastaman sian lihakilolta 20 penniä, jos ruho painaa enintään 74 kiloa ja 100 penniä, jos ruho painaa yli 74 kiloa. Vientikustannusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräytyy ruhopainon perusteella.


8 §

Vehnän, rukiin, ohran ja kauran vientikustannusmaksua on velvollinen suorittamaan viljaliike (viljaliike). Viljaliikkeellä tarkoitetaan tässä laissa viljakauppalaissa (580/78) määriteltyä viljaliikettä, siementavaran kaupasta annetussa laissa (669/75) määriteltyä maatilahallitukselta luvan saanutta pakkaajaa, muuta viljan välitystoimintaa harjoittavaa yritystä sekä toisen omistaman viljan jauhatusta suorittavaa yritystä.

9 §

Muun kuin siemeneksi myytävän vehnän vientikustannusmaksu on 50 penniä ja muun kuin siemeneksi myytävän rukiin vientikustannusmaksu on 80 penniä viljaliikkeen ostamalta, välittämältä, rehuksi valmistamalta tai myyntitarkoitukseen jauhettavaksi vastaanottamalta viljakilolta. Vastaavasti ohran ja kauran vientikustannusmaksu on 30 penniä viljakilolta sekä siemeneksi käytettävän vehnän ja rukiin vientikustannusmaksu 20 penniä kilolta.


Jos viljelijän vehnästä tai rukiista saama hinta vientikustannusmaksun vähentämisen jälkeen kuitenkin alittaa myyntihetkellä voimassa olevan vientikustannusmaksulla alennetun ohran kausiporrastetun tavoitehinnan, vientikustannusmaksua on alennettava alitusta vastaavalla määrällä, kuitenkin vehnän osalta enintään 50 penniä ja rukiin osalta enintään 80 penniä kilolta. Vehnän ja rukiin vientikustannusmaksu ei koske viljaa, josta on tehty leipäviljan varastointija ostosopimuksista annetun maa- ja metsauml;talousministeriön päätöksen (667/91) mukainen varastointitai ostosopimus.

12 §

Maksuvelvollisen on oma-aloitteisesti suoritettava vientikustannusmaksu kunkin kalenterikuukauden aikana vastaanottamastaan maidosta, teurastamastaan sianlihasta taikka tilittämästään, välittämästään, rehuksi valmistamastaan tai myyntitarkoitukseen jauhettavaksi vastaanottamastaan viljasta maatilahallituksen postisiirtotilille viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 25 päivänä. Jos vientikustannusmaksu on suoritettu viimeistään eräpäivänä liike-, säästö- tai osuuspankkiin, suoritus katsotaan ajoissa tehdyksi.


29 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja se koskee vuosina 1991 ja 1992 maidosta, sianlihasta ja viljasta suoritettavia vientikustannusmaksuja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa määräytyviin vientikustannusmaksuihin sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

Hallituksen esitys 118/91
Valtiovarainvaliok. miet. 60/91

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.