1637/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 5 §:n 2 momentti ja 12 §,

näistä 5 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1982 annetussa asetuksessa (825/82), sekä lisätään asetukseen siitä 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla asetuksella (1017/85) kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § sekä asetukseen uusi 37 § seuraavasti:

4 §

Oikeusministeriö voi määrätä, että ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen ulosottoasiain kirjanpito on pidettävä automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen. Kirjanpidosta on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottoasiain kirjanpidosta tässä asetuksessa säädetään.

Milloin 1 momentissa mainittu määräys on annettu, oikeusministeriö voi myöntää hakijalle luvan hakea ulosottoa siten, että ulosottohakemuksessa tarvittavat tiedot toimitetaan ulosottomiehelle automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen. Ulosottomiehen tilitykset ja ilmoitukset hakijalle voidaan tehdä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Perimiskuitin sijasta hakijalle voidaan toimittaa erillinen tilityserittely.

5 §

Lääninhallituksen on vähintään kerran vuodessa toimitettava ulosottomiehen kanslian tarkastus. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on lähetettävä tiedoksi ulosottomiehelle. Tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneiden virheiden ja puutteiden johdosta ulosottomieheltä tai avustavalta ulosottomieheltä on vaadittava selitys. Jos kaupunginvoudin luona toimitetussa tarkastuksessa on ilmennyt aihetta muistutukseen, pöytäkirja selityksineen on lähetettävä maistraatille. Tarkastuksesta on tehtävä lisäksi merkintä kirjanpidon pääkirjaan. Merkintä on päivättävä ja allekirjoitettava.

12 §

Merkinnässä, josta ulosottolain 3 luvun 22 §:n 2 momentissa säädetään, on mainittava päivä, jona saamistodiste ulosottomiehelle annetaan, sekä hakijan nimi.

37 §

Ulosottolain 3 luvun 38 §:ssä tarkoitettua vähäistä jäännössaamista koskevan täytäntöönpanoasiakirjan saa palauttaa hakijalle muihin toimiin ryhtymättä, jos jäännössaaminen on pienempi kuin 40 markkaa.

Ulosottolain 6 luvun 25 §:ssä tarkoitettu ulosottoasiassa maksettu vähäinen liikasuoritus saadaan jättää palauttamatta maksajalle, jos se on pienempi kuin 40 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.