1595/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki Kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 59 §:n 1 ja 3 momentti sekä 60 §:n 1 momentti,

näistä 59 §:n 1 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (307/82), sekä

lisätään lakiin uusi 58 a ja 59 a § sekä 60 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1964 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla (697/64 ja 833/80), uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

58 a §

Eläkelaitoksen palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus eläkelaitoksen varoista kustannettavaan eläkkeeseen ja perhe-eläketurvaan soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin valtion palveluksessa olevien eläkkeistä ja perhe-eläkkeistä säädetään.

6 luku

Eläkelaitoksen rahastot ja varojen sijoitus

59 §

Eläkelaitoksen rahastot ovat kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja eläkevastuurahasto. Sairausvakuutusrahastosta säädetään sairausvakuutuslaissa.


Valtion osuutta määrättäessä kansaneläkerahaston pääomasta vähennetään joulukuussa tuloksi kirjattavat vakuutusmaksutuotot.


59 a §

Eläkevastuurahaston varat ovat henkilöstön eläkelaitoksen palvelukseen perustuvan eläkevastuun katteena. Rahaston varoista maksetaan 58 a §:ssä tarkoitetut eläkkeet ja etuudet.

Eläkevastuu lasketaan noudattaen soveltuvin osin niitä perusteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö on eläkesäätiölain 7 §:n nojalla määrännyt eläkesäätiöiden noudatettaviksi.

Eläkevastuun kattamiseksi ja eläkkeiden maksamiseksi on kansaneläkerahastosta ja sairausvakuutusrahastosta suoritettava kannatusmaksua. Eläkevastuun katteeksi suoritetaan vuosittain kannatusmaksua siten, että eläkevastuusta tulee katetuksi 19 prosenttia. Kannatusmaksulla tätä tasoa ei saa ylittää muuten kuin tilapäisesti.

Lisätty hallitus vahvistaa perusteet, joiden mukaan eläkelaitoksen sijoitustai käyttöomaisuutta siirretään eläkevastuurahastoon eläkevastuun katteeksi. Jos sijoitustai käyttöomaisuutta käytetään kannatusmaksun suorittamiseen, tältä osin ei tehdä 58 §:ssä ja sairausvakuutuslain 59 §:n 3 momentissa määriteltyä hallintokustannusten jakoa.

Jos valtion 59 §:n 2 momentin ja sairausvakuutuslain 59 §:n 1 momentin perusteella maksamaa osuutta kansaneläketai sairausvakuutusrahastoon käytetään eläkevastuun katteeksi, valtiolla on oikeus lainata suorittamansa määrä kysymyksessä olevana vuonna osaksi tai kokonaan takaisin eläkevastuurahaston luotonannossa noudatetuin ehdoin.

60 §

Kansaneläkerahaston ja eläkevastuurahaston varat on sijoitettava silmällä pitäen varmuutta, tuottoa ja rahastojen maksuvalmiutta. Varmuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös sijoitusten reaaliarvon säilymiseen.

Kansaneläkerahastolla, sairausvakuutusrahastolla ja eläkevastuurahastolla on oikeus erityisestä syystä rahastojen luotonannossa noudatetuin ehdoin lainata varoja toisilleen vakuutta vaatimatta.

Eläkevastuun katteeksi siirretylle käyttöomaisuudelle veloitettavan vastikkeen perusteista päättää lisätty hallitus.



Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Kansaneläkeja sairausvakuutusrahastolta siirretään lain voimaan tullessa eläkevastuurahastolle henkilöstön eläkelaitoksen palvelukseen perustuva eläkevastuu. Ennen lain voimaantuloa myönnettyjen eläkkeiden ja muiden etuuksien maksaminen siirretään eläkevastuurahaston vastuulle 1 päivänä tammikuuta 1992.

Lain 59 a §:n 3 momentissa säädetty eläkevastuurahaston taso on saavutettava vuoden 2005 loppuun mennessä. Eläkevastuurahastoon voidaan suorittaa enemmänkin kannatusmaksua kuin tämän kattamistason tasasuhteinen saavuttaminen edellyttää, jos se tapahtuu eläkelaitoksen sijoitusja käyttöomaisuuden siirroilla ja niihin tehtävillä arvonkorotuksilla.

Eläkevastuun katteeksi tulevat vuosien 1991 ja 1992 kannatusmaksut suoritetaan 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kansaneläkelaitoksen varoista.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.