1581/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä säädetään professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 24 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (856/91) nojalla:

Yleiset säännökset
1 §

Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annettua lakia (856/91) sanotaan tassä asetuksessa virantäyttölaiksi.

Korkeakoulun hallintoelintä, joka tekee virkaehdotuksen professorin ja apulaisprofessorin virkaan, sanotaan tässä asetuksessa ehdollepanoviranomaiseksi.

2 §

Virkaa täytettaessä sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, valtion virkamiesasetuksen (723/87) 1 ja 2 §:n säännöksiä.

3 §

Ennen kuin ryhdytaan toimenpiteisiin professorin tai apulaisprofessorin viran täyttämiseksi, korkeakoulun tulee päättää, onko tarpeen muuttaa tai täsmentää viran alaa tai tehtäväpiiriä. Jos viran kelpoisuusvaatimuksena voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, on päätettävä kumpi pätevyys hakijoilta vaaditaan.

Alaltaan vaihtuvan professorin viran tullessa avoimeksi on viran alasta ja sijoittamisesta tehtävä uusi päätös.

Virantäyttöseloste
4 §

Virantäyttölain 5 §:ssa mainitun virantäyttöselosteen tulee sisältää ainakin:

1) viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä sekä viran sijoittamista koskevat tiedot;

2) viran kelpoisuusvaatimukset sekä tieto siitä, vaaditaanko hakijoilta tieteellistä vai taiteellista pätevyyttä;

3) viran hakemista ja hakemukseen liitettävää aineistoa koskevat säännökset, päätökset ja ohjeet;

4) opetusja esitysnäytteen antamista koskevat tiedot;

5) tieto 7 §:n 4 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta; sekä

6) asiantuntijoiden tehtävää ja toimintaa koskevat säännökset, määräykset ja päätökset.

Jos virka on tarkoitus täyttää määräajaksi, tieto tästä sisällytetään virantäyttöselosteeseen.

Virantäyttöselosteeseen voidaan sisällyttää myös arvio virantäyttömenettelyn kestosta.

5 §

Korkeakoulun kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä.

Viran haettavaksi julistaminen
6 §

Virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin virantäyttöseloste on hyväksytty.

Korkeakoulun hallintovirasto huolehtii viran julistamisesta haettavaksi. Kuulutuksessa on mainittava valtion virkamiesasetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asioiden lisäksi, mistä virantäyttöseloste on saatavissa.

Kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori tekee valtion virkamieslain (755/86) 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen viran julistamisesta uudelleen haettavaksi ja hakuajan jatkamisesta.

Hakemukseen liitettävä aineisto
7 §

Viran hakijan on liitettävä hakemukseensa nimikirjanote tai sitä vastaava selvitys sekä virantäyttölain 6 §:n 1 momentissa mainittu luettelo ja siinä mainitut julkaisut ja muut työt.

Ehdollepanoviranomainen määrää, miten sellaiset työt, joita niiden luonteen vuoksi ei voida liittää hakemukseen, on esitettävä korkeakoulun ja asiantuntijoiden arvioitaviksi.

Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että hakijan on liitettävä hakemukseensa lyhyt kirjallinen selostus täytettävän viran kannalta merkittävistä ansioistaan ja toiminnastaan.

Saadakseen tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset hakijan on ilmoitettava korkeakoululle, miten hänet tavoitetaan virantäyttömenettelyn aikana, ja annettava osoite, johon kirjalliset ilmoitukset lähetetään.

8 §

Virantäyttölain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen asiantuntijoille toimitettavien julkaisujen ja muiden töiden määrän rajoittamisesta tekee ehdollepanoviranomainen. Hakija saa tällöin liittää hakemukseensa ainoastaan ne julkaisut ja muut työt, jotka hän on asetetun rajoituksen mukaisesti hakemuksessaan erikseen ilmoittanut.

Opetus- ja esitysnäyte
9 §

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäyte, jollei 10 §:n 2 momentista muuta johdu.

Opetusnäyte annetaan ehdollepanoviranomaisen kokouksessa, joka on tältä osin julkinen.

10 §

Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että esittävän taiteen viran hakijan on annettava julkinen näyte esitystaidostaan ehdollepanoviranomaisen järjestämässä tilaisuudessa, jossa asiantuntijat ovat läsnä.

Ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäyte esitysnäytteen yhteydessä.

Asiantuntijat
11 §

Virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestykseen.

Jos virkaan on enintaän kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista.

12 §

Ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta.

Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista seikoista.

13 §

Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa yhteinen lausunto.

Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi.

14 §

Asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan.

Virkaehdotus
15 §

Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen tekee virantäyttölain 9 §:ssä tarkoitetun virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen.

Erimielisyyden sattuessa toimitetaan äänestys samaa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. Kaikista ehdokassijoista äänestetään samalla kertaa. Ääniä laskettaessa korkeampaa ehdokassijaa kannattava ääni luetaan hakijan hyväksi myös alempaan ehdokassijaan.

16 §

Ehdollepanoviranomainen voi tehda virkaehdotuksen tai päättää virantäyttöasian raukeamisesta, vaikka kaikki asiantuntijat eivät ole antaneet lausuntojaan, jos asiantuntijalausuntojen antamiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen, lausunto on saatu vähintään kahdelta asiantuntijalta ja muista lausunnoista voidaan luopua vaarantamatta hakijoiden tasapuolista arvostelua.

Professorin viran täyttäminen kutsusta
17 §

Kutsumismenettelyn käyttämisestä professorin virkaa täytettäessä päättää kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä hyväksyessään virantäyttöselosteen.

Virantäyttöselosteesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 4 §:ssä säädetään.

18 §

Sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen virkaan.

Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 momentissa ja 14 §:ssä säädetään.

19 §

Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan.

Muistutus ja tarkastusmenettely
20 §

Ehdollepanoviranomaisen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet virkaa. Hakija voi tehdä korkeakoulun kanslerille tai, jos kansleria ei ole, rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä päivästä jona päätös on tehty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen tulee sisältyä tiedot oikeudesta tehdä muistutus sekä muistutusmenettelystä.

21 §

Virkaehdotus, päätös virantäyttöasian raukeamisesta sekä esitys nimittää professorin virkaan kutsusta on viivytyksettä toimitettava kanslerille tai, jos kansleria ei ole, rehtorille sekä asetettava nähtäväksi korkeakoulun ilmoitustaululle.

22 §

Kanslerin tai rehtorin tulee viivytyksettä tarkastaa virkaehdotus, päätös virantäyttöasian raukeamisesta tai esitys nimittää professorin virkaan kutsusta.

Virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevaa päätöstä ei saa hyväksyä ennen kuin hakijoille 20 §:ssä säädetty aika muistutuksen tekemiseen on kulunut umpeen.

Virkaehdotus ja esitys nimittää professorin virkaan kutsusta, jonka kansleri tai rehtori on hyväksynyt, toimitetaan nimittävälle viranomaiselle, jollei kansleri nimitä virkaan.

Jos kansleri tai rehtori virantäyttölain 11 §:n 2 momentin nojalla poistaa ehdollepanoviranomaisen päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, hänen on perusteltava päätöksensä ja määrättävä, mistä menettelyn vaiheesta uusi käsittely on aloitettava.

Voimaantulo
23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (490/89) 2 ja 4 §.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.