1569/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus mittatekniikan keskukselle suoritettavista maksuista

Kauppaja teollisuusmministerin esittelystä säädetään mittatekniikan keskuksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1149/90) 4 §:n ja valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §

Kalibroinneista, pätevyyden toteamisista, valtuutuksista, tarkastuksista, tutkimuksista, selvityksistä, lausunnoista ja muista mittatekniikan keskuksen suoritteista on suoritteen vastaanottajan suoritettava maksu valtiolle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Suoritteista perittävä maksu muodostuu perusmaksusta tai lisämaksusta taikka perusmaksusta ja lisämaksusta, jotka määräytyvät tämän asetuksen liitteenä olevan hinnaston ja sen soveltamissäännösten mukaan.

3 §

Maksu suoritteesta, jota ei ole mainittu tässä asetuksessa, määrätään hinnaston kohdan 1.01 tai 1.02 mukaan taikka käyttäen perusteena vastaavanlaiselle suoritteelle tässä asetuksessa säädettyä maksua.

Ellei maksua voida määrätä edellä 1 momentissa mainituilla perusteilla, se määrätään kunkin suoritteen osalta erikseen sen suorittamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi.

Omakustannusarvo lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneille henkilöille maksettujen palkkojen ja heidän suoritteen tuottamiseen käyttämänsä ajan perusteella. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden kuukausispalkka säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Koneja laitekustannukset lasketaan kertomalla koneen tai laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen tai laitteen käyttöajalla. Tuntihinta saadaan jakamalla koneen tai laitteen laskennallinen kuukausivuokra koneen tai laitteen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttötuntimäärällä. Tuntihinnan lisäksi otetaan huomioon kaikki muut koneen tai laitteen toiminnasta tai käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisenä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan lisäksi 150 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

4 §

Mittatekniikan keskus voi periä ennakkoja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

Lasku on maksettava 14 päivän kuluessa siitä, kun se on postitse lähetetty tai muutoin toimitettu suoritteen pyytäjälle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 30 markkaa.

5 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan mittatekniikan keskukselle suoritettavista maksuista 31 päivänä toukokuuta 1991 annettu asetus (874/91).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Liite

HINNASTO
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
1. Yhteiset suoritteet
1.01 Tilattu neuvottelu tai lausunto - 410 x työaika (h)
1.02 Tarkastuskäynti - 410 x,,
1.03 Oikeaksi todistettu asiakirjajäljennös 40 8 x sivumäärä
1.04 Oikeaksi todistamaton asiakirjajäljennös 30 1 x,,
2. Kalibrointi, mittauspalvelu ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteaminen (akkreditointi)
2.01 Kalibrointi
2.01.01 Punnusten kalibrointi - 410 x työaika (h)
2.01.02 Lämpötila, mittauslaitteiden kalibrointi - 410 x,,
2.01.03 Paine, mittauslaitteiden kalibrointi - 410 x,,
2.01.04 Muut kalibroinnit - 410 x,,
2.01.05 Puhdistukset, säädöt - 410 x,,
2.02 Mittauspalvelu (kalibrointilaboratoriot)
2.02.01 Valtuutus ja pätevyyden toteaminen 6 700 410 x työaika (h)
2.02.02 Valtuutuspäätöksen muutos ja/tai laajennus - 410 x,,
2.02.03 Valvonta ja ohjaus 3 400 4 500 x suureryhmien lukumäärä (kpl)
2.02.04 Akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden luettelo 150 -
2.02.05 Luettelon täydennys 50 -
2.03 Testauslaboratorioiden pätevyyden toteaminen
2.03.01 Pätevyyden toteaminen 7 800 410 x työaika (h)
2.03.02 Pätevyyden toteamisen muutos tai laajennus - 410 x,,
2.03.03 Valvonta 3 400 410 x,,
2.03.04 Arvioijakurssi 2 500 -
HINNASTON SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET
Säännös n:o Säännös
I Yleiset säännökset
1-1 Kaikki perittävät maksut korotetaan lähimpään täyteen markkaan tai pyöristetään täyteen markkaan
1-2 Työajalla tarkoitetaan henkilötyötuntia. Vähimmäisvelotus on aina puoli tuntia.
2-1 Valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin liittyvät tutkimukset, selvitykset ja lausunnot ovat tässä asetuksessa säädetyistä maksuista vapaat, jos nämä suoritteet ovat vastavuoroisesti maksuttomia mittatekniikan keskukselle.
3-1 Toisen viranomaisen pyynnöstä tehtävät viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyvät tutkimukset, selvitykset tai lausunnot ovat tässä asetuksessa säädetyistä maksuista vapaat.
4-1 Mittatekniikan keskuksen suorittamat maksut muilta osatamistaan suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista tai palveluksista peritään erikseen täysimääräisinä lisättynä 15 prosentilla maksun määrästä. Testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseksi ostettavien arviointipalvelujen maksuja voidaan periä hakijalaboratoriolta.
II Erityiset säännökset
5-1 Suoritteiden 2.02.01 ja 2.03.01 perusmaksu peritään hakijalaboratoriolta ennen hakemuksen käsittelyä. Lisämaksu peritään tehdyn työn mukaan.
6-1 Suoritteiden 2.02.03 ja 2.03.03 maksu peritään ajalta, jolloin valtuutus tai pätevyyden toteaminen on voimassa. Valtuutuksen myöntämistai pätevyyden toteamisvuonna maksua ei peritä.
7-1 Mittatekniikan keskus vahvistaa suoritteen 2.02.03 lisämaksun perusteena olevat suureryhmät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.