1558/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnan on huolehdittava alueellaan maaseutuelinkeinolain (1295/90) sekä muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin siitä erikseen säädetään.

Kunnan on annettava maatilahallitukselle, maaseutupiirille ja muille valtion viranomaisille virka-apua, lausuntoja ja selvityksiä maaseutuelinkeinoihin liittyvissä asioissa.

2 §

Kunnan on järjestettävä maaseutuelinkeinojen hallinto niin, että 1 §:ssä tarkoitetut tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi.

3 §

Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten kunnassa on monijäseninen toimielin siten kuin kunnanvaltuusto asiasta päättää, jollei tehtäviä ole annettu yhden taikka useamman viranhaltijan tai luottamushenkilön suoritettavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimielin ja viranhaltija voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Mitä jäljempänä tässä laissa on sanottu kunnan toimielimestä koskee myös viranhaltijaa tai luottamushenkilöä, jolle tehtävät on annettu.

4 §

Kunnassa voi olla tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten päätai sivuvirkainen yksi taikka useampi viranhaltija. Virka tai virat voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä.

5 §

Kunnan toimielimen toimintaa valvovat 1 §:ssä mainittujen tehtävien osalta maaseutupiirit ja maatilahallitus.

Kunnille myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamiseen siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) säädetään.

6 §

Kunnan toimielimen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutupiiriin 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Päätös annetaan tiedoksi siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetään. Valituskirjelmä voidaan määräajan kuluessa jättää myös tässä laissa tarkoitetulle kunnan toimielimelle, jonka on lausuntonsa ohella toimitettava se maaseutupiiriin.

Maaseutupiirin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maatilahallitukseen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valituskirjelmä voidaan säädetyn määräajan kuluessa jättää myös maaseutupiirille, jonka on lausuntonsa ohella toimitettava se maatilahallitukselle.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos laissa tai asetuksessa säädetään toisin muutoksenhausta tai kielletään muutoksenhaku.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan maatalouslautakunnista 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1276/88).

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

9 §

Kunnan toimielimen tulee, sen mukaan kuin kunnassa päätetään maaseutuelinkeinoja koskevan hallinnon järjestämisestä, hoitaa ne tehtävät, jotka tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten tai määräysten mukaan kuuluvat maatalouslautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle taikka sen puheenjohtajalle tai maataloussihteerille.

Hallituksen esitys 127/91
Hallintovaliok. miet. 9/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.