1555/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 15 §, 47 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Warranttia koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), 10 § muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla sekä 14 päivänä heinäkuuta 1989, 22 päivänä joulukuuta 1989, 16 päivänä heinäkuuta 1990, 24 päivänä elokuuta 1990, 28 päivänä joulukuuta 1990, 15 päivänä helmikuuta 1991 ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetuilla laeilla (659/89, 1194/89, 657/90, 721/90, 1333/90, 341/91 ja 1072/91), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla ja 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla (356/89) sekä 15 §, 47 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti:

6 §

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 50,-
2" 37,-
3" 28,-
4" 12,-
5" 10,-
6" 7,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitustai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

mk
1-2 ryhmässä 12,-
3-4" 10,-
5-6" 7,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja.

8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset riita-asioissa 415 markkaa;

b) päätökset verotusta taikka valtiolle tai kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tai maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 veroäyrillä, 360 markkaa, muulloin 175 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 175 markkaa sekä muiden viranomaisten 415 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen 92 markkaa, avioliiton solmimista 250 markkaa ja muut 840 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa, taikka päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 400 markkaa;

f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 175 markkaa;

g) jäljennökset 25 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitusasioissa 140 markkaa;

b) jäljennökset 25 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 42 markkaa;

b) jäljennökset 14 markkaa.

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A** ** **-, * B* ** **-, * BE** **-, A B* ** **-, A BE** **-, * B* C* **-, A B* C* **-, * BE C* **-, A BE C* **-, * BE CE**-, A BE CE**-, * B* C* D*-, A B* C* D*-, * BE C* D*-, A BE C* D*-, * BE CE DEja A BE CE DE-luokan ajokortti, ei kuitenkaan kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen annettava lyhytaikainen auton ajokortti, 460 markkaa;

2) T-luokan ajokortti 160 markkaa;

3) T-luokan ajokortin muuttaminen muuksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 300 markkaa;

4) ajokortin muuttaminen muuksi ylemmän luokan ajokortiksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 160 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen tai henkilötunnuksen muutoksen johdosta annettu, 160 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 160 markkaa;

7) liikenneopettajalupa 160 markkaa;

8) henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan kaksoiskappale 80 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan sosiaali- ja terveyshallituksen harkinnasta riippuen, vähintään 4 200 ja enintään 70 000 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

1) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 1 400 markkaa;

2) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, 2 500 markkaa.

Autorekisterikeskuksen päätös:

1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähintään 140 ja enintään 1 400 markkaa;

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien rekisterikilpien antamisesta 4 600 markkaa;

3) poikkeuslupa ajokorttia ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 350 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virkatai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 120 ja enintään 115 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virkatai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 175 ja enintään 460 000 markkaa.

Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 5 800 markkaa, tai milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, enintään 13 000 markkaa.

Kansallisuuskirja 270 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsauml;talousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 14 ja enintään 2 300 markkaa.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnan mukaan, vähintään 290 ja enintään 5 800 markkaa.

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen antama, 690 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 1 400 markkaa.

Lastiviivakirja 140 markkaa ja sen uudistaminen 60 markkaa.

Liikennelupa:

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 840 ja enintään 14 000 markkaa;

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 markkaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 105 markkaa;

3) kuormatai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 105 markkaa;

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 920 markkaa kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 840 markkaa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 840 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 840 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

1) milloin opetusta annetaan autolla, 105 markkaa;

2) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 60 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten:

1) enintään vuodeksi 130 markkaa;

2) enintään viideksi vuodeksi 250 markkaa;

3) enintään kymmeneksi vuodeksi 370 markkaa;

4) seuruepassi 35 markkaa henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 140 ja enintään 5 800 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, omistaa tai hallita kiinteistöä 1 400 markkaa;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 4-6 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 1 400 markkaa;

3) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 400 markkaa;

4) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeistä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvopaperinvälitysliikkeen, sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön tai rahoitustoimintalaissa (1544/91) tarkoitetun luottolaitoksen toiminnan harjoittamiseen:

a) talletuspankin tai rahoitustoimintalaissa tarkoitetun luottolaitoksen perustamiseen 255 000 markkaa;

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 50 000 markkaa;

c) rahastoyhtiön perustamiseen 25 500 markkaa;

d) talletuspankin tai rahoitustoimintalaissa tarkoitetun luottolaitoksen sivukonttorin tai arvopaperinvälitysliikkeen toimipaikan perustamiseen ulkomaille 43 000 markkaa;

e) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin perustamiseen Suomessa 43 000 markkaa;

f) talletuspankille tai rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luottolaitokselle sijoittaa ulkomaisten luottoja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin sekä arvopaperinvälitysliikkeelle sijoittaa ulkomaisen arvopaperinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 14 000 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava leimaveroa 840 markkaa kultakin sekä suomenettä ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 65 000 markkaa ja vakuutusliikettä koskevan toimiluvan laajentamiseen tai jatkamiseen 32 000 markkaa;

6) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soittotai kuvaesitysautomaatin, maaliinammunta-automaatin taikka pallotai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen;

d) maaliinammunnan, nuolentai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuustai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 50 markkaa ja enintään 1 300 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 6 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, ei tältä osalta mene muuta kuin 6 §:ssä säädetty leimavero.

7) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien taikka sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 60 penniä;

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n edellisen lisäksi 36 penniä;

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 32 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 92 penniä;

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjännitteisiltä 2 markkaa;

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 6 markkaa;

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 10 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

8) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 4 700 markkaa;

9) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen:

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin alueella 12 markkaa kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 105 ja enintään 370 markkaa;

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 370 ja enintään 1 750 markkaa;

10) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 58 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoiminnan harjoittamiseen 460 000 markkaa;

11) arvo-osuusrekisterin pitämiseen 34 500 markkaa.

Milloin 9 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyytai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 22 markan sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta tai sen osalta 7 markan suuruisella leimalla.

Rasitustodistus 115 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 30 markkaa arkilta tai, jos rekisteriote annetaan atk-rekisterilomakkeena, 30 markkaa sivulta sekä säätiörekisteristä 60 markkaa;

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 70 markkaa;

3) kaupparekisteristä 70 markkaa sekä rekisteritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 70 markkaa;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 30 markkaa arkilta ja, jos ote annetaan atk-rekisterilomakkeena, 30 markkaa sivulta;

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 65 markkaa arkilta;

6) sijoitusrahastorekisteristä 70 markkaa arkilta.

Säätiöasiat:

1) perustamisluvan antaminen ja sääntöjen vahvistaminen 700 markkaa;

sulautumissuostumuksen antaminen ja vastaanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 700 markkaa;

sulautumissuostumuksen antaminen ja uuden säätiön sääntöjen vahvistaminen 700 markkaa;

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 460 markkaa;

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamisluvan antaminen 350 markkaa.

Teknisen laitteen hyväksyminen:

koneen, nostotai kuljetusvälineen taikka muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 280 markkaa.

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut henkilöstörekisterilain (471/87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan mukaan, vähintään 190 ja enintään 3 800 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 10 markkaa, kuitenkin vähintään 10 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 22 markkaa.

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 840 markkaa.

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 18x25 cm, 7 markkaa sivulta sekä valokopio, jonka koko on enintään 36x25 cm, 10 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36x25 cm, on leimaveroa suoritettava 1 markka kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 100 markkaa siltaja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 36 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

standardikokoa mk
1) A 4 22,-
2) A 3 28,-
3) A 2 50,-
4) A 1 79,-
5) suurempi kuin A 1 1,40

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13x18 cm, 18 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 36 markkaa.

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja enintään 2 500 markkaa tai, jos se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 markkaa ja enintään 8 000 markkaa.

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävä todistus 290 markkaa. Kun samassa asiassa todistus merkitään useampaan kuin yhteen velkakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suoritetaan vain yhdestä todistuksesta.

13 §

Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

mk
1 ryhmässä 17,-
2" 12,-
5" 7,-

14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 350 markkaa, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 markkaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 400 markkaa;

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 400 markkaa ja muu muutosilmoitus 280 markkaa.


Warrantti, 50 markkaa.


15 §

Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asiakirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut säädetyllä leimalla varustettu;

asiakirjan kaksoiskappale;

ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaamisesta, niin myös keskinäistä palo-, eläinja kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista varten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva rekisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustuskassarekisteriin;

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukaisesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeuden siirtämisestä on hylätty; sekä

vekseli, joka on maksettava Suomen ulkopuolella, asianmukaisesti leimalla varustetun vekselin kaksoiskappale ja rahalaitoksen asettama maksujen välitykseen tarkoitettu oma vekseli; samoin kuin

talletuspankkien, rahoitustoimintalaissa tarkoitettujen luottolaitosten, arvopaperinvälitysliikkeiden, vakuutuslaitosten ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden toistensa maksettaviksi asettamat vekselit.

47 §

Velkakirja ja shekkitilitai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, talletuspankille, rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, arvopaperinvälitysliikkeelle, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava 1,5 prosenttia.


51 §

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina taikka joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspankille, rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luottolaitokselle tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille annetaan lainasta, joka on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta vapaa, jonka osuuspankki antaa osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille tai liikepankki, Postipankki Oy tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maaseutuelinkeinolain mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 80/91
Valtiovarainvaliok. miet. 30/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.