1548/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki obligaatioja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan obligaatioja debenduurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista 29 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (553/69) 5 § sekä 18 §:n 4 momentti, sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (938/78), seuraavasti:

5 §

Lupa obligaatiolainan liikkeeseen laskemiseen voidaan myöntää kunnalle, kuntainliitolle ja seurakunnalle, talletuspankille, rahoitustoimintalaissa (1544/91) tarkoitetulle luottolaitokselle ja osakeyhtiölle, jonka osakepääoma ja yhtiöjärjestyksen mukaiset kiinteät vararahastot ovat vähintään 500 000 markkaa, ja osuuskunnalle, jonka vararahastot ja muut niihin verrattavat omat varat ovat vähintään 500 000 markkaa, sekä kaupparekisteriin merkitylle avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle ja laivanisännistöyhtiölle, jonka omat varat voidaan arvioida vähintään 500 000 markaksi, taikka näihin verrattavalle ulkomaiselle yhtiölle.

18 §

Debentuurilainan määrä ei saa olla suurempi kuin lainanottajan omat varat. Omilla varoilla tarkoitetaan tässä omaisuustaseeseen merkittyä omaa pääomaa ja rahastoja, ei kuitenkaan kululuontoisten maksujen suorittamiseksi perustettuja rahastoja eikä jakamattomia voittovaroja. Jos lainanottaja on laskenut liikkeeseen useita debentuurilainoja, eivät niiden maksamatta olevat määrät saa yhteensä olla suuremmat kuin lainanottajan omat varat. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske talletuspankkia eikä rahoitustoimintalaissa tarkoitettua luottolaitosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 69/91
Talousvaliok. miet. 18/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.