1538/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus oikeusministeriön tietojärjestelmien maksuista

Oikeusministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n nojalla:

Soveltamisala
1 §

Oikeusministeriön tietojärjestelmistä annettavista tiedoista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei erikseen toisin säädetä.

Konekielisen rekisterin tiedot
2 §

Konekielisten rekisterien tiedoista peritään käyttäjältä maksuja sanomalta ja tulosteelta kummastakin seuraavasti:

l) Finlex-rekistereistä 90 penniä; korkeakouluilta peritään kuitenkin vastaavasti 50 penniä;

2) Asianajajat-rekisteristä 2 markkaa 50 penniä;

3) Kaupanvahvistajat-rekisteristä 2 markkaa 50 penniä;

4) Avioehtoasiain rekisteristä 2 markkaa 50 penniä;

5) Oikeushallinnon osoiteja puhelinrekisteristä 90 penniä;

6) Yhdistysrekisteristä 2 markkaa 50 penniä;

7) Muista konekielisistä rekistereistä 2 markkaa 50 penniä.

Vesituomioistuinten vesikirjan käytöstä peritään käyttäjältä 120 markkaa kahdelta kuukaudelta.

Konekielisten rekistereiden tiedoista peritään käyttäjältä aikaperusteisessa veloituksessa 2 markkaa 70 penniä minuutilta.

3 §

Finlex-rekistereiden konekielisestä opetusohjelmasta peritään 240 markan maksu.

4 §

Edellä 2 §:ssä mainituista rekistereistä, ei kuitenkaan yhdistysrekisteristä eikä vesikirjasta, tulostettavasta asiakirjasta, jonka oikeusministeriö toimittaa tilaajalle, peritään 22 markkaa ensimmäiseltä sivulta ja kultakin seuraavalta sivulta 3 markkaa 50 penniä.

5 §

Vuositilauksena säännönmukaisesti toimitettavista jakeluista peritään maksu sivujen määrän mukaan siten, että vuosittain yli 1 000 sivua sisältävästä jakelusta peritään 1 200 markkaa vuodessa ja yli 750 sivua sisältävästä jakelusta 900 markkaa vuodessa. Yli 500 sivua sisältävästä jakelusta peritään 600 markkaa, yli 120 sivua sisältävästä jakelusta peritään 200 markkaa ja tätä pienemmästä jakelusta 80 markkaa vuodessa.

Rekisteriote, todistus
6 §

Liiketoimintakieltorekisteristä, lahjanlupauslain 6 §:n mukaisesta rekisteristä tai muusta tietohallintotoimistossa pidettävästä rekisteristä annettavasta otteesta tai todistuksesta peritään muulta kuin valtion viranomaiselta 45 markan maksu.

Luettelo yhdistysrekisteristä
7 §

Yhdistysrekisterin tiedoista laaditusta luettelosta peritään tilaajalta perusmaksuna 260 markkaa sekä lisäksi 4 markkaa jokaiselta luetteloon sisältyvältä yhdistykseltä.

Tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
8 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin konekielisestä tiedostosta tulostettavista tiedoista peritään käyttäjältä maksu, jonka suuruus on yhtä kiinteistöä koskevista lainhuutotiedoista 15 markkaa ja kiinnitystiedoista 50 markkaa.

9 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tulostettavasta luettelosta peritään maksu, jonka suuruus on yhtä kiinteistöä kohden lainhuutotietojen osalta 1 markka 60 penniä ja kiinnitystietojen osalta 5 markkaa 50 penniä. Lainhuutotietoja sisältävästä luettelosta peritään vähintään 165 markkaa ja kiinnitystietoja sisältävästä luettelosta vähintään 550 markkaa.

Tietojenkäsittelymaksu
10 §

Sen lisäksi mitä 2, 3, 8 ja 9 §:ssä säädetään, peritään tietojenkäsittelymaksuna ne maksut, jotka oikeusministeriön on suoritettava tietojen välittämistä varten ostamistaan palveluksista.

Erikseen laadittavat suoritteet
11 §

Muusta kuin edellä mainitusta luettelosta sekä tilastotaulusta, tietojen yhdistelmästä ja muusta sellaisesta rekisteristä erikseen laadittavasta suoritteesta peritään maksu, joka vastaa sen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa.

12 §

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan työn laadun ja työtuntien määrän mukaan. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Konekustannukset lasketaan käytettävien laitteiden käyttöajan ja tuntihinnan mukaan. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintahinnasta.

3) Muita kustannuksia ovat oikeusministeriön suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen tarvittavista palveluista ja hankinnoista sekä aiheutuneet matkakustannukset.

4) Välillisinä kustannuksina, joita tarkoitetaan valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa, veloitetaan 44:ää prosenttia vastaava määrä 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

Kopiointi ja toimitusmaksut
13 §

Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta 5 markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 2 markkaa 50 penniä. Seuraavista kopioista samaa sivua peritään 50 penniä sivulta.

Tulosteesta, joka lähetetään telekopiona, peritään lähetyskuluna 8 markkaa sivulta.

Postitse asiakirjoja lähetettäessä ei postija lähetysmaksuja peritä.

Maksuttomat tiedot
14 §

Oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisilta ei peritä tässä asetuksessa säädettyjä maksuja.

Vesija ympäristöhallitukselta ja sen alaisilta piirihallintoviranomaisilta ei peritä maksuja vesituomioistuinten vesikirjan tiedoista.

Muulta valtion viranomaiselta ei peritä maksuja sellaisista tiedoista, jotka oikeusministeriön tai tuomioistuimen on toimitettava viranomaiselle lain tai asetuksen perusteella.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja ei peritä sellaiselta viranomaiselta, laitokselta tai yhteisöltä, jonka tuottamista tiedoista rekisteri on muodostettu.

Syyttäjä- ja ulosottoviranomaisilta sekä kunnalta ei peritä maksua lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoista.

Maksun periminen
15 §

Maksu on suoritettava heti suoritteen luovuttamisen yhteydessä tai 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen saajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksuvelvolliselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko ja valtiolle mahdollisesti aiheutuvat perimiskustannukset. Kahtakymmentä markkaa pienempää viivästyskorkoa ei peritä.

Suoritteesta voidaan periä ennakkomaksua.

Maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

Tarkemmat määräykset
16 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Voimaantulo
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriön tietojärjestelmien maksuista 30 päivänä kesäkuuta 1989 annettu asetus (610/89).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.