1515/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus säteilyturvakeskuksesta

Sosiaali- ja terveysministerin [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1992), alkuperäinen sanamuoto kuului: sosiaali- ja terveysministerin ] esittelystä säädetään säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/83) 2 ja 6 §:n nojalla:

Säteilyturvakeskuksen tehtävät
1 §

Säteilyturvakeskuksen tulee ydinenergialain (990/87), säteilylain (592/91), säteilyturvakeskuksesta annetun lain (1069/83) samoin kuin keskuksen toimintaa koskevien lakien sekä asetusten, määräysten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti:

1) valvoa ydinenergian käytön turvallisuutta, turvaja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaaleja;

2) valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta;

3) osaltaan valvoa säteilytilannetta maan alueella ja ylläpitää valmiutta normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta;

4) tehdä toimialansa tutkimus- ja kehittämistyötä;

5) tuottaa asiantuntijapalveluja ja muita palvelusuoritteita;

6) pitää yllä toimialansa mittanormaalilaboratoriota ja toimia säteilyn kansallisena mittauspaikkana;

7) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa toimialallaan, sekä osallistua alan koulutustoimintaan;

8) tehdä ehdotuksia toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi ja antaa säteilyja ydinturvallisuutta koskevia yleisiä ohjeita; sekä

9) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön ja huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä kansainvälisistä valvonta- ja yhteystehtävistä.

Organisaatio
2 §

Säteilyturvakeskuksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat säteilyturvakeskuksen pääjohtaja ja yksi henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema edustaja.

sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Määräykset keskuksen toimintaorganisaatiosta annetaan työjärjestyksessä.

4 §

Säteilyturvakeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

Keskuksen toimialajohtajat ovat ydinturvallisuusjohtaja, säteilyturvallisuusjohtaja, tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja.

Pääjohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

Asioiden käsittely
5 §

Säteilyturvakeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja, asianomainen toimialajohtaja tai muu, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä tai sen nojalla annettu.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

6 §

Säteilyturvakeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) vahvistaa yleiset tavoitteet säteilyturvakeskuksen toiminnalle;

2) vahvistaa säteilyturvakeskuksen tutkimus- ja palvelutoiminnan toimintaperiaatteet;

3) päättää säteilyturvakeskuksen talousarvioesityksestä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4) käsitellä säteilyturvakeskuksen toimintaedellytyksiä ja hallintoa koskevat periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat;

5) edistää yhteistyötä säteilyturvakeskuksen ja niiden ministeriöiden, muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten välillä, jotka suorittavat säteilyturvakeskuksen toimialaan liittyviä tehtäviä;

6) päättää, missä järjestyksessä keskuksen toimialajohtajat toimivat pääjohtajan sijaisina tämän estyneenä ollessa;

7) päättää 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virkanimityksistä; sekä

8) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunta päättää pääjohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväkseen.

7 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestyksellä. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

8 §

Pääjohtaja johtaa säteilyturvakeskusta ja vastaa siitä, että keskuksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Pääjohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan päätettäviksi tai annettu työjärjestyksessä tai muussa määräyksessä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa esittelystä ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
9 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys ydinja säteilyturvallisuustehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) tutkimusjohtajalla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto, tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys tutkimustyöhön keskuksen toimialalla sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muulla toimialajohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys toimialan tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

4) tutkimusprofessorilla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys alansa tutkimus- ja kehittämistehtäviin.

10 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Toimialajohtajan ja tutkimusprofessorin nimittää johtokunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

11 §

Virkavapautta myöntää pääjohtajalle sosiaali- ja terveysministeriö ja muille virkamiehille pääjohtaja, jollei jäljempänä tai työjärjestyksessä toisin säädetä tai määrätä. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin pääjohtajalle valtioneuvosto.

Pääjohtajan viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoimena päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Erinäiset säännökset
12 §

Säteilyturvakeskus voi kutsua keskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan kokeneita ja taitavia henkilöitä, jotka edustavat keskuksen toimialan kannalta merkittävää tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua keskukselle.

13 §

Säteilyturvakeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa keskusta koskevissa asioissa.

14 §

Tarkemmat määräykset säteilyturvakeskuksen organisaatiosta, asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan säteilyturvakeskuksesta 28 päivänä syyskuuta 1990 annettu asetus (902/90).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.