1513/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 44 §:n nojalla:

1 §

Tämä asetus koskee ionisoimatonta säteilyä aikaansaavia laitteita ja niiden käyttöä.

2 §

Säteilylain (592/91) 6 ja 7 luvussa tarkoitettu valvonta ei koske säteilylaitteita, joiden aiheuttama säteilyaltistus voi olla enintään yksi kymmenesosa vahvistetusta enimmäisarvosta.

3 §

Puolustusvoimat antaa käytössään olevien radioja tutkalaitteiden tarkastuksen ja valvonnan järjestämisestä. Tarkastukset ja valvonta tulee toteuttaa säteilyturvakeskuksen hyväksymiä menetelmiä ja turvallisuusohjeita noudattaen siten, että laitteiden käyttö täyttää säteilylain mukaiset turvallisuusvaatimukset.

4 §

Seuraavat säteilylaitteet tulee esittää säteilyturvakeskukselle käyttöpaikkakohtaisesti hyväksyttäviksi ennen laitteen käyttöön ottamista:

1) radioja tutkalaitteet, joiden aiheuttama säteilyaltistus laitteen teho, sijoituspaikka ja muut käyttöolosuhteet huomioon ottaen voi ylittää vahvistetut enimmäisarvot;

2) suurtehoiset laserlaitteet, joita käytetään mainoksissa, näytöksissä tai muuten siten, että yleisö voi altistua laitteiden lähettämälle säteilylle; sekä

3) säteilylaitteet, jotka niiden ominaisuuksien tai käyttöolosuhteiden johdosta on tyyppihyväksyntää koskevassa päätöksessä määrätty käyttöpaikkakohtaisesti tarkastettaviksi.

Tässä pykälässä tarkoitetun säteilylaitteen käytön ehdoksi voidaan määrätä, että laitteen haltija nimeää säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan, jolla tulee olla asianmukainen pätevyys.

5 §

Seuraavat säteilylaitteet tulee esittää säteilyturvakeskukselle tyyppihyväksyttäviksi ennen laitteen myyntiä tai luovutusta:

1) ihon hoitoon, ruskettamiseen tai muuhun ihon käsittelyyn tarkoitetut ultraviolettisäteilylaitteet; sekä

2) kotitalouskäyttöön tarkoitetut säteilylaitteet lukuunottamatta laitetta, joka on hyväksytty työturvallisuuslain (299/58) nojalla tai jonka turvallisuus on todettu sähkölain (319/79) nojalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä.

Jos säteilylaite on Suomen hyväksymässä kansainvälisessä sopimuksessa edellytetyllä tavalla tarkastettu ja hyväksytty muualla, laite voidaan sitä erikseen tarkastamatta merkitä tyyppihyväksytyksi.

6 §

Tyyppihyväksytyssä säteilylaitteessa tulee olla hyväksynnän osoittava merkintä tai laitteen mukana tulee seurata tyyppihyväksynnän osoittava todistus.

7 §

Sähkötarkastuskeskukselle kuuluvasta sähkölaitteiden ja -laitteistojen valvonnasta säädetään sähkölaissa.

Työsuojeluviranomaisille kuuluvasta säteilylaitteiden valvonnasta säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/73) ja työturvallisuuslaissa sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä.

Telehallintokeskukselle kuuluvasta radiolaitteiden valvonnasta säädetään radiolaissa (517/88).

8 §

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen laiteryhmien lisäksi säteilyturvakeskus voi vaatia tyyppinä tarkastettavaksi tai tarkastaa käyttöpaikalla muunkin säteilylaitteen, jonka aiheuttama säteilyaltistus voi ylittää vahvistetut enimmäisarvot ja jonka turvallisuutta koskevia säännöksiä ei ole muussa laissa tai sen perusteella annetuissa säännöksissä tai määräyksissä.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.