1506/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (33/89), seuraavasti:

2 §

Työsuojeluhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään ja sille muussa laissa taikka asetuksessa tai päätöksissä olevien säännösten ja määräysten mukaan kuuluu, käsitellä ne työympäristöä, työsuojelua, työsuhdetta ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamisen valvontaa koskevat asiat, jotka ennen 1 päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet työsuojeluhallitukselle tai jotka myöhemmin säädetään lailla tai asetuksella työsuojeluhallituksen käsiteltäviksi. Sen estämättä, mitä työsuojeluhallituksen toimivallasta on säädetty, työministeriön käsiteltäviin kuuluvat kuitenkin sellaiset asiat, jotka on esiteltävä tasavallan presidentille tai valtioneuvostolle tai jotka asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain 2 §:n 3 momentin nojalla on siirretty valtioneuvoston yleisistunnolta ministeriön ratkaistaviksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 122/91
Työasiainvaliok. miet. 4/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.