1487/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Laki ilmailulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 2 § sekä

lisätään lakiin uusi 66 a § ja 68 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (962/76), uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Tätä lakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä on noudatettava suomalaisella ilma-aluksella myös ilmailussa Suomen alueen ulkopuolella, jolleivät ne ole ristiriidassa vieraan valtion lain kanssa, jota on sopimuksen perusteella tai muutoin sovellettava.

Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin ja siten kuin siitä on yksittäisen ilma-aluksen ja sen miehistön osalta Suomen ja ilma-aluksen rekisteröintivaltion asianomaisten viranomaisten kesken sovittu, on tämän lain 14-27 ja 67-70 §:n säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatettava myös ilmailussa ulkomaisella ilma-aluksella Suomen alueen ulkopuolella, jos tällaista ilma-alusta vuokratai muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella hallitsevan käyttäjän kotipaikka on Suomessa.

66 a §

Jos suomalaista ilma-alusta vuokratai muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella käyttää sellainen käyttäjä, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, Ilmailulaitos voi yksittäisen ilma-aluksen ja sen miehistön osalta siirtää tämän lain 14-22 §:ssä tarkoitettuja ja niiden nojalla Ilmailulaitoksen hoidettaviksi määrättyjä tehtäviä kyseisen valtion viranomaisen hoidettaviksi.

68 §

Ilmaliikennerikoksesta tuomitaan myös Suomessa käytössä olevan ulkomaisen ilma-aluksen päällikkö, joka ei ilmailussa Suomen alueen ulkopuolella noudata asianmukaisesti annettua laskeutumiskehotusta. Suomessa käytössä olevalla ilma-aluksella tarkoitetaan tässä momentissa sellaista ilma-alusta, jonka käyttäjän kotipaikka on Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 77/91
Liikennevaliok. miet. 3/91

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.