1458/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 69 §:n ja säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/83) 5 §:n sekä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §

Säteilyturvakeskuksen suoritteista peritään maksu tämän asetuksen ja sen liitteenä olevan hinnaston mukaan, jollei jonkin suoritteen osalta erikseen toisin säädetä.

Tämä asetus ei koske ydinenergialaissa (990/87) tarkoitettuun valvontaan liittyviä suoritteita.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut määrää ja perii säteilyturvakeskus suoritteen vastaanottajalta, jollei toisin säädetä.

Lupa-asiassa maksu peritään luvan hakijalta ja siitä riippumatta, onko hakemuksen johdosta annettu päätös hyväksyvä vai hylkäävä.

3 §

Jos suoritetta ei ole mainittu tämän asetuksen liitteenä olevassa hinnastossa, maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun tulee vastata suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Laitekustannukset lasketaan kertomalla laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella laitteen käyttöajalla. Laitteen tuntihinta saadaan jakamalla laskennallinen kuukausivuokra laitteen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttötuntimäärällä. Tuntihinnan lisäksi otetaan laitekustannuksina huomioon kaikki muut laitteen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Säteilyturvakeskuksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä ja matkakustannukset sen mukaan kuin 7 §:ssä säädetään. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 160 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

4 §

Säteilylain (592/91) 16 §:n mukaisesta turvallisuusluvasta peritään luvanhaltijalta lisäksi vuosimaksu niiden kustannusten kattamiseksi, jotka aiheutuvat luvanalaiseen toimintaan kohdistuvista muista kuin erikseen maksullisiksi säädetyistä valvontatoiminnoista. Maksun määräytymisestä ja suuruudesta säädetään tämän asetuksen liitteenä olevassa hinnastossa. Maksua ei kuitenkaan peritä siltä kalenterivuodelta, jona turvallisuuslupa on myönnetty.

Vuosimaksu peritään kalenterivuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

5 §

Jos säteilyturvakeskus on joutunut antamaan kirjallisen kehotuksen turvallisuusluvan hakemisen laiminlyönnin johdosta, peritään tästä aiheutuneesta lisätyöstä maksua siten kuin suoritekohtaisesta maksun määräämisestä 3 §:ssä säädetään.

6 §

Milloin hinnastossa mainittuja suoritteita tuotetaan sarjatyönä ja suoritteen yksikkökustannukset tällöin ovat hinnaston mukaista maksua olennaisesti alhaisemmat, voidaan maksua vastaavasti alentaa ja periä se omakustannusarvoa vastaavana.

Milloin säteilyturvakeskuksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden tuottamien samanlaisten suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

7 §

Suoritteen tuottamiseen liittyvistä matkoista peritään matkakustannusten korvausta sen mukaan kuin valtion virkaehtosopimuslain (664/70) nojalla on sovittu virkamiehen oikeudesta matkakustannusten korvaukseen.

Matkakustannusten korvausta ei peritä hinnastossa mainituista kiinteähintaisista suoritteista.

8 §

Säteilyturvakeskus voi periä ennakkoja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen.

Lasku on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun se on toimitettu suoritteen vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

9 §

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

Jos säteilyturvakeskus joutuu lähettämään kirjallisen maksukehotuksen maksettavaksi erääntyneen saatavan perimiseksi, laskutetaan perimiskuluina 50 markkaa.

10 §

Tämän asetuksen perusteella määrätyt maksut korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 15 päivänä marraskuuta 1985 annettu asetus (869/85), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä asetusta sovelletaan suoritteeseen, jonka tuottaminen on aloitettu asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

LIITETAULUKKO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.