1426/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 26 §, 37 §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 47 §:n 1 momentti ja 52 §:n 1 momentti seuraavasti:

26 §

Suoritettava vero on 22 prosenttia veron perusteesta.

37 §

Jos verollisena maahan tuodun jalosteen raaka-aineena on 49 §:ssä tarkoitettua tavaraa, maahantuojalla on oikeus saada veronpalautus, jonka suuruus on 18 prosenttia raaka-aineen osalta suoritettavan veron perusteesta.


44 §

Verovelvollinen saa vähentää, 41 §:n ja 42 §:n 5 kohdan säännöksistä poiketen, rakennustyön suorittajalta tai rakennuttajalta ostamastaan tai itse rakentamastaan verollisessa liiketoiminnassa käyttämästään uudesta teollisuusrakennuksesta laskennallisen veron, jonka suuruus on 13,5 prosenttia rakennuksen hankintamenosta (teollisuusrakennusvähennys).


47 §

Verovelvollinen saa vähentää, jollei 42 §:ssä toisin säädetä, seuraavista verollista liiketoimintaa varten verottomina hankkimistaan tavaroista laskennallisen veron, jonka suuruus on 18 prosenttia tavaran ostohinnasta tai maahan tuodun tavaran 35 §:ssä tarkoitetusta veron perusteesta:

1) alkutuottajalta ostettu tai itse maahan tuotu 49 §:ssä tarkoitettu jalostamaton alkutuote;

2) alkutuottajalta ostettu tai itse maahan tuotu teuraseläimeksi sellaisenaan sen omistajan liiketoiminnassa käytettävä 27 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettu eläin;

3) valmistajalta ostettu tai itse maahan tuotu 28 §:ssä tarkoitettu lannoitetai rehuaine;

4) energiahyödykkeiden valmistuksessa tai polttoaineena itse käytettävä 27 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu polttoturve ja turvejaloste sekä kaukolämmön tuotannossa itse käytettävä 27 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettu tavara;

5) itse maahan tuotu maakaasu;

6) myyjän omassa käytössä ollut tavara sekä muulta kuin verovelvolliselta ostettu teollisuuden raaka-aineena yleisesti käytettävä käytetty tavara, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja verottomia tavaroita.


52 §

Kun verovelvollinen ottaa vähennykseen oikeuttavaan käyttöön omassa käytössä olleen muun kuin 27 §:ssä tarkoitetun verottoman tavaran, hän saa vähentää laskennallisen veron, jonka suuruus on 18 prosenttia tavaran alkuperäisestä ostohinnasta tai sitä vastaavasta arvosta. Jos tavaran todennäköinen luovutushinta on sen alkuperäistä ostohintaa tai sitä vastaavaa arvoa alempi, vähennettävä vero lasketaan tavaran todennäköisen luovutushinnan perusteella. Vähennys tehdään 47 §:ssä tarkoitetusta lihasta ja maidosta korotettuna siten kuin 48 §:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Laki on voimassa vuoden 1992 loppuun.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu, maahan tuotu tavara on luovutettu tullivalvonnasta tai tavara on otettu omaan käyttöön lain voimassaoloaikana.

Lain 26 §:ssä tarkoitettua verokantaa sovelletaan kuitenkin sellaisissa lain voimaantullessa keskeneräisissä tavaratoimituksissa tai työsuorituksissa, jotka on aloitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1991, vain niihin tavaroihin, jotka toimitetaan asennuspaikalle lain voimassaoloaikana, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka tapahtuu lain voimassaoloaikana.

Lain 47 §:n 1 momentin vähennettävää veroa koskevia säännöksiä sovelletaan silloin, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu taikka maahan tuotu tavara on luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle lain voimassaoloaikana.

Lain 52 §:n 1 momenttia sovelletaan silloin, kun vähennykseen oikeuttavaan käyttöön on lain voimassaoloaikana otettu sellainen tavara, joka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai otettu omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 44 §:n 1 momenttia sovelletaan niihin rakennuksiin ja pysyviin rakennelmiin, joiden rakentamiseen on ryhdytty lain voimassaolo-aikana. Rakentamiseen katsotaan ryhdytyn, jolleivät erityiset seikat muuta osoita, kun mahdollisia kaivutöitä lukuun ottamatta rakennuksen tai rakennelman perustustyöt on aloitettu.

Hallituksen esitys 65/91
Valtiovarainvaliok. miet. 41/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.