1384/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetun lain (657/89) 2 ja 5 § sekä

muutetaan 1, 3, 4 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 § ja 13 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Tämän lain mukaiseen erityiskorvaukseen on oikeus henkilöllä, joka ennen 65 vuoden iän täyttämistä on asunut avioliitossa ulkomailla siellä virantoimituksessa olevan ulkoasiainhallinnon virkamiehen kanssa vähintään yhden kuukauden ajan.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua aikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, jolloin puolisot ovat yhtä aikaa ulkomaanedustuksessa ulkoasiainhallinnon päätoimisessa palveluksessa.

4 §

Erityiskorvaus lasketaan 1 §:ssä tarkoitetun ajan perusteella. Korvauksen määrä on jokaiselta tällaiselta kuukaudelta 86 markkaa vuodessa.

6 §

Erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puoliso täyttää 65 vuotta tai jolta hänelle sitä ennen maksetaan työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain 22 §:n nojalla. Korvausta maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana edellä tarkoitetun eläkkeen maksaminen on lakannut tai puoliso on kuollut. Ilman pätevää syytä korvausta ei makseta pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen sen hakemista.

7 §

Edellä 4 §:ssä mainittu markkamäärä tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun mukaan.


8 §

Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa valtiokonttori. Korvaushakemus on tehtävä kirjallisesti valtiokonttorin vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä 1 §:ssä tarkoitetusta asumisesta ulkoasiainministeriön antama selvitys ja muu valtiokonttorin määräämä selvitys. Valtiokonttori maksaa erityiskorvauksen kuukausittain määrääminään maksupäivinä.

13 §

Lain 4 §:ssä säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1988 säädettyä palkkaindeksilukua.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tätä lakia, ei kuitenkaan 6 §:ää, sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa myönnettyihin erityiskorvauksiin, joita koskevat asiat valtiokonttori käsittelee uudelleen lainvoiman saaneen päätöksen estämättä.

Hallituksen esitys 93/91
Ulkoasiainvaliok. miet. 3/91

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.