1369/1991

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Asetus rakennushallinnosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään rakennushallinnosta 21 päivänä marraskuuta 1991 annetun lain (1368/91) 6 §:n nojalla:

Rakennushallitus
1 §

Rakennushallituksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

Rakennuspiirit
2 §

Maa jaetaan rakennuspiireihin, joiden rajat ja hallintopaikat määrää valtioneuvosto. Pääjohtaja voi määrätä rakennuspiirin suorittamaan tehtäviä toisen rakennuspiirin alueella.

Rakennushallinnon johto
3 §

Rakennushallinnon johtokunnassa on enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on rakennushallituksen pääjohtaja. Rakennushallinnon henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muillakin jäsenillä lukuunottamatta oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon asiassa, joka koskee johdon valintaa tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Johtokunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen ollessa paikalla.

Johtokunnan kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta vahvistaa tarkemmat määräykset asian käsittelystä johtokunnassa.

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkion.

4 §

Rakennushallinnon päällikkönä on pääjohtaja.

Rakennushallituksessa on johtajia, jotka avustavat pääjohtajaa rakennushallinnon johtamisessa.

Rakennuspiirin päällikkönä on rakennuspiirin johtaja.

Johtajalla on rakennusneuvoksen arvonimi. Apulaisjohtajalla, joka on suorittanut diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon, on yli-insinöörin tai yliarkkitehdin arvonimi.

Rakennushallinnon johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvasta toiminnasta, sen tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Asioiden ratkaiseminen
5 §

Rakennushallinnolle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja, johtaja, rakennuspiirin johtaja tai muu rakennushallinnon palveluksessa oleva henkilö, jolle työjärjestyksessä on sellainen toimivalta annettu.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei säädetä tai määrätä johtokunnan tai muun rakennushallinnon palveluksessa olevan henkilön ratkaistavaksi.

Rakennushallinnon johtokunnan tehtävät
6 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää rakennushallinnon yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista,

2) päättää rakennushallinnon tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja hyväksyä tilinpäätös,

3) ohjata ja valvoa rakennushallinnolle asetettujen tavoitteiden toteutumista,

4) antaa lausunto pääjohtajan ja johtajan nimitysasiassa, sekä

5) käsitellä muita rakennushallinnon kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen
7 §

Pääjohtajalta, johtajalta ja rakennuspiirin johtajalta vaaditaan perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä rakennushallinnon toimialaan kuuluviin kysymyksiin,

2) johtajalta ja rakennuspiirin johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

8 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta. Johtajan nimittää valtiovarainministeriö. Rakennuspiirin johtajan nimittää pääjohtaja.

Rakennushallituksen muihin virkoihin nimittää ja tilapäiseksi virkamieheksi ottaa pääjohtaja, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle. Rakennuspiirin virkoihin nimittää ja tilapäiseksi virkamieheksi ottaa rakennuspiirin johtaja.

Työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamisesta ja irtisanomisesta tai työsopimuksen purkamisesta määrätään työjärjestyksessä.

9 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta valtiovarainministeriö. Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää yli yhdeksi vuodeksi pääjohtajalle kuitenkin valtioneuvosto.

Johtajalle myöntää virkavapautta pääjohtaja. Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää yli yhdeksi vuodeksi johtajalle kuitenkin valtiovarainministeriö.

10 §

Pääjohtajan ollessa estynyt on hänen sijaisenaan valtiovarainministeriön pääjohtajan esityksestä määräämä johtaja tai tämänkin ollessa estynyt virassa vanhin johtaja.

Johtajan ja rakennuspiirin johtajan sijaisen määrää pääjohtaja.

Erinäisiä säännöksiä
11 §

Rakennushallituksessa on asiantuntijatoimikunta, jonka tehtävänä on antaa rakennushallitukselle lausunto rakennussuunnitelmista ja maankäytön suunnitelmista sekä suunnittelevan arkkitehdin valinnasta. Toimikunnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

12 §

Pääjohtaja vahvistaa työjärjestyksen, jossa annetaan tarkemmat määräykset rakennushallinnon organisaatiosta, sisäisestä työnjaosta ja asioiden ratkaisemisesta.

13 §

Rakennushallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta rakennushallinnolle kuuluvissa asioissa.

Rakennushallituksen hallintoasioista vastaavalla johtajalla, apulaisjohtajalla, asianvalvojalla ja rakennuspiirin johtajalla on oikeus rakennushallituksen puolesta ottaa vastaan haasteen tiedoksianto.

Pääjohtajaa ja johtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita rakennushallinnon virkamiehiä asianomaisessa alioikeudessa.

Määräykset oikeudesta edustaa rakennushallintoa annetaan työjärjestyksessä.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan rakennushallinnosta 7 päivänä tammikuuta 1982 annettu asetus (24/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.