1339/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1991

Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lääninhallituslain (1233/87) 8 §:n ja yleisten asiakirjojen julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 9 §:n 2 momentin nojalla, näistä viimeksimainittu sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (472/87):

Sähköisen viestinnän varautumisen neuvottelukunta
1 §

Sähköisen viestinnän maanpuolustusvalmiuden kehittämistä jaylläpitämistä varten toimii liikenneministeriön apuna sähköisen viestinnän varautumisen neuvottelukunta (jäljempänä neuvottelukunta), jonka tehtävänä on antaa lausuntoja, valmistella ohjeita ja esittää toimenpiteitä:

1) sähköisen viestinnän alalla toimivien laitosten maanpuolustusvalmiuden kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi sekä niiden välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi;

2) viestintäverkkojen toimintavalmiuden ja suojausasteen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi;

3) televiestinnän varmuusvarastojen aikaansaamiseksi;

4) televiestinnän koulutustoiminnan ja teknisen tutkimustoiminnan kehittämiseksi ja ohjaamiseksi; sekä

5) telealan teollisuuden valmiuden kohottamiseksi.

Neuvottelukunnan tulee hoitaa muutkin liikenneministeriön sille määräämät tehtävät, jotka koskevat sähköisen viestinnän maanpuolustusvalmiuden turvaamista. Neuvottelukunnan erityistehtävistä poikkeusoloissa määrää liikenneministeriö.

2 §

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään 13 muuta jäsentä, jotka sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä valtioneuvosto määrää neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääesikunnan viestitarkastaja ja varapuheenjohtajana liikenneministeriön määräämä ministeriön virkamies. Liikenneministeriö määrää lisäksi varapuheenjohtajana toimivan jäsenen varamiehen. Muut jäsenet määrätään siten, että neuvottelukunnassa on edustettuna sisäasiainministeriö, Telehallintokeskus, ilmailulaitos, telelaitokset, Valtionrautatiet, pääesikunta, sähköisen joukkoviestinnän harjoittajat sekä viestinnän asiantuntemus ja teollisuus.

Neuvottelukunta voi tarvittaessa asettaa asiantuntijajaostoja sekä kuulla asiantuntijoita.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsen tai heidän varajäsenensä eroaa tai kuolee kesken toimikauden, liikenneministeriö määrää saman viranomaisen tai yhteisön ehdotuksesta kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on määrätty hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Sähköisen viestinnän valmiusryhmät
3 §

Lääninhallituksen alaisena toimii sähköisen viestinnän poikkeusoloihin varautumista varten sähköisen viestinnän valmiusryhmä (jäljempänä valmiusryhmä). Valmiusryhmä toimii lääninhallituksen asiantuntijaelimenä sähköisen viestinnän poikkeusolojen teknisiä järjestelyjä koskevissa asioissa.

4 §

Lääninhallitus kutsuu valmiusryhmään puheenjohtajan ja enintään kuusi muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä enintään kaksi sivutoimista sihteeriä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lääninhallitus nimeää varapuheenjohtajan varsinaisista jäsenistä.

Jäsenten tulee edustaa telelaitoksia, sähköistä joukkoviestintää harjoittavia yhteisöjä, puolustusvoimia sekä lääninhallitusta.

5 §

Valmiusryhmän tehtävänä on:

1) kehittää varautumista alueensa teletoiminnassa seuraamalla viranomaisten varautumisohjeita, käyttäjien yhteystarpeita sekä telelaitosten ja sähköisen joukkoviestinnän harjoittajien varautumistoimia;

2) tehdä esityksiä ja aloitteita sähköisen viestinnän poikkeusoloihin varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä, erityisesti televerkkojen toimintavarmuuden ja suojausasteen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi;

3) antaa lausuntoja läänin alueen sähköisten viestintävälineiden käyttäjien laatimista, sähköistä viestintää koskevista valmiussuunnitelmista, erityisesti televerkkojen käyttäjien erityisyhteyksien varaamisesta ja niiden tärkeysluokituksesta, sekä tehdä esityksiä ja aloitteita niiden kehittämiseksi;

4) tehdä lääninhallitukselle esityksiä ja aloitteita valmiusryhmän ja poikkeusoloissa lääninhallituksessa sähköistä viestintää koskevia asioita hoitavan organisaation tehtävistä, toiminnasta ja kokoonpanosta;

5) esittää lääninhallitukselle kunkin lokakuun loppuun mennessä toimintasuunnitelmansa seuraavaksi kalenterivuodeksi;

6) antaa lääninhallitukselle vuosittain raportti edellisen vuoden toiminnastaan, läänin yleisestä valmiustilanteesta ja tarpeen mukaan yksittäisistä varautumishankkeista ja niiden edistymisestä; sekä

7) toimia muissakin lääninhallituksen määräämissä toimialaansa kuuluvissa asioissa neuvoa-antavana elimenä.

6 §

Asioiden valmistelua varten valmiusryhmä voi asettaa jaostoja, joihin voidaan kutsua jäseniksi valmiusryhmään kuulumattomia henkilöitä. Valmiusryhmä tai sen jaosto voi myös kuulla asiantuntijoita.

Erinäisiä säännöksiä
7 §

Neuvottelukunnasta ja soveltuvin osin valmiusryhmästä on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

Neuvottelukunnan ja valmiusryhmän työssä esiin tulevat liikesalaisuudet tai niihin rinnastettavat tiedot sähköisen viestinnän harjoittajan liiketoiminnasta on pidettävä salassa.

8 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunnan kirjelmät allekirjoittaa sen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

9 §

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa liikenneministeriö. Tarkemmat ohjeet 7 §:n osalta, sikäli kuin ne koskevat valmiusryhmiä, antaa kuitenkin sisäasiainministeriö.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, kuitenkin niin, että Ahvenanmaan maakunnassa tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993 lukien. Asetuksella kumotaan viestialan neuvottelukunnasta 15 päivänä huhtikuuta 1983 annettu asetus (384/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.