1335/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1991

VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33 §:n 5 momentin ja 35 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja:

1) rahana maksettua eläkettä ja elinkorkoa, paitsi jos oikeus eläkkeeseen tai elinkorkoon on tuloja varallisuusverolain 119 §:n 2 kohdan ja 120 §:n 3 kohdan mukaan veronalaisia varoja tai jos kyseessä on tuloja varallisuusverolain 63 ja 164 §:n mukaan veronalainen syytinki,

2) sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä-, äitiys-, isyysja vanhempainrahaa eikä muuta mainitun lain, kansaneläkelain tai potilasvahinkolain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3) pakollisen tapaturmaeikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta,

4) tuloja varallisuusverolain 58 §:ssä tarkoitetun henkilövakuutuksen nojalla maksettavaa vakuutussuoritusta, vakuutusmaksujen palautuksena ja takaisinostolla saatua määrää,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa eikä muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa eikä ansionmenetyksestä saatua korvausta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettua koulutusja erityistukea,

9) työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle, työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle tahi työttömän muuhun kuin elinkeinotoimintaan tai maatilatalouteen palkanneelle luonnolliselle henkilölle maksettua työllistämistukea eikä ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60) maksettua vastaavaa tukea,

10) opintotukilain 10 §:ssä (684/90) tarkoitettua aikuisopintorahana maksettua ansionmenetyskorvausta,

11) lapsen kotihoidon tukea,

12) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettua toistuvaa korvausta,

13) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettua erityiskorvausta,

14) reserviläispalkkaa,

15) tuloja varallisuusverolain (1240/88) 93 §:ssä ja 94 §:n 1 momentissa tarkoitettua merityötuloa,

16) sellaisia rakennustoiminnan aloilla maksettuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lomaltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

17) yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa (1232/88) tarkoitettuun osinkoon ja korkoon liittyvää yhtiöveron hyvitystä, jos osingon ja koron saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä eikä hyvitys liity elinkeinotoiminnan tuloksi luettavaan osinkoon tai korkoon,

18) henkilöstörahastojen jäsenilleen maksamaa rahasto-osuutta ja ylijäämää,

19) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaista päivärahaa eikä

20) kuntoutusrahaa, kuntoutusavustusta ja kuntoutusajalta tapaturmaja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettavaa ansionmenetyskorvausta.

2 §

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut veronalaisia varoja eikä muita kuin 1 §:ssä mainittuja ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettuja tuloja, ei tarvitse kehotuksetta antaa veroilmoitusta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1991. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta 11 päivänä lokakuuta 1990 antama päätös (972/90).

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vs. ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.