1317/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58)125 a §, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82),

muutetaan 125 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti sekä 126 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa laissa, seka

lisätään 126 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1983 ja 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetuilla laeilla (334/83 ja 541/85), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

125 §

Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää vapautuksen valtionverosta ja kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan valtuutuksen nojalla kunnanhallitus, kunnan muu toimielin tai kunnanhallituksen alainen viranhaltija kunnallisverosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää:


Verohallitus ratkaisee hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön vapautettavissa olevat määrät ovat enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.


126 §

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

126a§

Valtiovarainministeriö voi määrätä verohallituksen ratkaisemaan 1 momentissa tarkoitettuja hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

Hallituksen esitys 56/91
Valtiovarainvaliok. miet. 22/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.