1311/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 9 §:n 1 ja 3 momentti, 11 §, 23 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 momentti ja 70 §,

näistä 11 §, 23 §:n 2 momentti ja 44 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1165/87), seuraavasti:

9 §

Kulkuneuvon saavuttua tullialueelle tai lähtiessä sieltä päällikön tai kuljettajan on viivytyksettä ilmoitettava se tulliselvitettäväksi (kulkuneuvoilmoitus). Kulkuneuvosta, sen lastista ja muonavaroista on tällöin annettava tulliviranomaisen vaatimat tiedot ja asiakirjat.


Kulkuneuvon päällikön tai kuljettajan on valvottava tulliteitä ja yleisiä liikennepaikkoja sekä purkausja lastauslupaa koskevien säännösten noudattamista. Hänen on myös valvottava, ettei kulkuneuvosta poistuta tai siihen mennä ennen kuin tulliviranomainen on antanut siihen luvan.

11 §

Tavaran kuljettaminen tullialueen kautta on sallittu, jollei muussa laissa tai asetuksessa toisin säädetä tai jollei viranomainen, jolla on oikeus antaa tavaran vientitai tuontilupa, toisin määrää.

23 §

Luvan vapaa-alueen perustamiseen antaa valtiovarainministeriö, joka myös vahvistaa varastotoiminnassa noudatettavat ehdot.


44 §

Huolitsija tai muu asiamies ei kuitenkaan ole vastuussa tullin suorittamisesta, jos tavara on

luovutettu tullivalvonnasta tavaranhaltijalle ja tullilasku myös määrätty tämän maksettavaksi. Muussakaan tapauksessa asiamies ei joudu vastuuseen, ellei hän ole vaikuttanut eikä ole voinutkaan vaikuttaa tullauksen virheellisyyteen tai viivästykseen.

70 §

Tullihallitus voi velvoittaa sen, joka ei noudata 68 tai 69 §:ssä asetettuja velvoitteita, täyttämään ne sakon uhalla.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

Hallituksen esitys 33/91
Valtiovarainvaliok. miet. 23/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.