1301/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 3 §, 10 §:n 1 momentti, 16 §:n 3 momentti ja 18 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (353/91) sekä 16 §:n 3 momentti ja 18 §:n 1 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (526/80), seuraavasti:

3 §

Valtionveron, kunnallisveron ja kirkollisveron sekä kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun kanto toimitetaan yhdessä.

10 §

Veronkuittauspäivä on sen kuukauden viimeinen päivä, jona veronkantoviranomainen saa tiedon palautuksesta. Kun verojäämän suoritukseksi kuitataan palautettavaa ennakkoa, veronkuittauspäivä on sitä kuukautta edeltävän kuukauden viimeinen päivä, jona verotus on päättynyt. Kun veronkuittaus toimitetaan 9 a §:n mukaisesti, veronkuittauspäivä on verovuotta seuraavan vuoden viimeinen päivä. Jos 9 a §:n mukainen kuittaus toimitetaan verotuslain 82 tai 83 §:ssä tarkoitettujen veronoikaisuin tai jälkiverotuksin maksuunpantujen verojen suoritukseksi, veronkuittauspäivä on kuitenkin sitä kuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä, jonka aikana veron maksuunpano on toimitettu.


16 §

Maksuunpanotilityksessä suoritettaville tai perittäville määrille lasketaan asetuksella säädettävän prosentin mukainen korotus. Korotus lasketaan erotukselle, joka saadaan, kun veronsaajan 1 momentin mukaisen vero-osuuden ja veronsaajan ennakonpalautusosuuden yhteismäärästä vähennetään veronsaajalle ennakonpidätyksinä ja ennakonkantona tilitetyt määrät. Korotus maksetaan tai peritään maksuunpanotilitystä seuraavana kolmantena kuukautena.


18 §

Tilitetyt määrät oikaistaan verotuksen päättymiskuukautta seuraavana neljäntenä kuukautena ja sen jälkeen vuosittain tammikuussa (oikaisutilitys). Käytettäviin maksuunpanosuhteisiin sisällytetään tällöin säännönmukaisen lopullisen veron ja metsänhoitomaksun maksuunpanon lisäksi muut verovuoteen kohdistuvat verotuslain mukaisten verojen ja metsänhoitomaksun maksuunpanot sekä maksuunpanon muutoksista ja muista syistä aiheutuvat veronsaajille tilitettyjen tai tilitettävien määrien vähennykset. Oikaisutilityksen mukaiset määrät maksetaan veronsaajille tai vähennetään niiltä oikaisutilityskuukaudelta tehtävän kuukausitilityksen yhteydessä.Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1991. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa kuitenkin siten, että palautettavaa ennakkoa verovuodelta 1990 kuitattaessa kuittauspäivä on tammikuun viimeinen päivä 1992.

Hallituksen esitys 113/91
Valtiovarainvaliok. miet. 34/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.