1300/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki verotuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 78 a §,

sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1236/88),

muutetaan 2, 80, 81, 87 ja 88 §, 89 §:n 1 ja 2 momentti, 92 §:n 2 ja 4 momentti, 93 a §:n 1 momentti ja 131 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 80 § osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla (980/79), 81 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetulla lailla (374/63), 92 §:n 2 ja 4 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (511/77) ja 93 a §:n 1 momentti 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (74/87), sekä

lisätään lakiin uusi 83 a § ja väliaikaisesti uusi 2 a § seuraavasti:

2 §

Valtionveroa suoritetaan siitä tulosta, joka verovelvollisella on ollut verovuonna, sekä sen varallisuuden perusteella, joka hänellä oli verovuoden päättyessä. Kunnallisveroa suoritetaan verovuoden tulosta.

Verovuosi on kalenterivuosi tai, jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet. Verotus toimitetaan verovuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä (verotusvuosi). Mitä tässä on sanottu tilikaudesta, sovelletaan myös poronhoitovuoteen. Maatalouskiinteistöstä saadusta tulosta verotetaan kuitenkin aina lähinnä edelliseltä kalenterivuodelta.

Sen johdosta, että tilikautta on muutettu, verovelvolliselle ei kuitenkaan miltään vuodelta

saa jättää määräämättä veroa varallisuuden perusteella.

2 a §

Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa pidentää verotuksen toimittamisaikaa vuodelta 1990 enintään verotusvuotta seuraavan huhtikuun loppuun.

Määräajat, jotka on säädetty laskettavaksi verotuksen toimittamista, veron tai maksun määräämistä tai maksuunpanoa seuraavan kalenterivuoden alusta, lasketaan verovuotta seuraavan kalenterivuoden päättymisestä siinäkin tapauksessa, että verotuksen toimittaminen päättyy myöhemmin kuin verotusvuoden loppuun mennessä.

80 §

Säännönmukainen verotus päättyy valtiovarainministeriön määräämänä aikana.

Verotuksen päätyttyä tulevat julkisiksi kunkin verovelvollisen säännönmukaista verotusta koskevat tiedot verotettavasta tulosta ja varallisuudesta, maksuunpannuista valtion-, kunnallisja kirkollisveroista sekä kansaneläkevakuutusmaksusta ja niiden suoritukseksi käytettävistä ennakoista (verotuksen julkiset tiedot).

Tarkemmat säännökset verotuksen julkisista tiedoista annetaan asetuksella.

Verovelvolliselle annetaan verotustodistus selvityksenä toimitetusta verotuksesta. Verohallitus antaa tarkemmat määräykset verotustodistuksesta. Todistusta käytetään viranomaisissa ja muutoinkin todistuksena toimitetusta verotuksesta, jollei muualla lainsäädännössä toisin säädetä todistuksen sisällöstä.

81 §

Kultakin verovuodelta kootaan kuntaja veronsaajakohtaisina yhteismäärinä verotuksen päättymisajankohdan tiedot maksuunpannuista ja kannettavista veroista ja maksuista sekä ennakonpalautuksista ja veroäyreistä (maksuunpanoja äyritiedot).

Lisäksi veroäyrien yhteismääristä kootaan kuntakohtaiset tiedot. Näihin tietoihin ei sisällytetä niitä veroäyrejä, joihin perustuvaa veroa tai maksua ei lain tai kansainvälisen sopimuksen nojalla maksuunpanna tai tilitetä veronsaajalle (veronsaajan äyritiedot).

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen sekä myös muuta kuin säännönmukaista verotusta koskevien vastaavien tietojen kokoamisesta ja vahvistamisesta.

83 a §

Verovelvollisen vahingoksi suoritettava veronoikaisu ja maksuunpanon oikaisu sekä jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta, jos verottamatta jäänyttä tuloa tai varallisuutta on pidettävä vähäisenä eikä verotuksen tasapuolisuus tai muu syy vaadi oikaisun tai verotuksen toimittamista. Verohallitus antaa tarkemmat määräykset siitä, milloin oikaisu tai jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta.

87 §

Edellä 86 §:n 1 momentissa mainituista verotuksista on kullekin verovelvolliselle toimitettava verolippu sekä ohjeet siitä, miten verotukseen voidaan hakea muutosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verotuksen tiedot eivät ole julkisia.

88 §

Jokaiselle, jolle on maksuunpantu veroa tai kansaneläkevakuutusmaksua tai jolle on määrätty palautettavaksi veron ennakkoa, on lähetettävä ennen verotuksen päättymistä verolippu sekä ohjeet siitä, miten verotusta koskevat tiedot voidaan tarkistaa ja miten verotukseen voidaan hakea muutosta.

89 §

Jos veron koko määrästä on 3 §:n säännöksen nojalla vastuussa muukin henkilö kuin verovelvollinen, vero on 79 §:ssä säädetyin tavoin maksuunpantava verovelvollisen ja verosta vastuussa olevien henkilöiden yhteisvastuullisesti suoritettavaksi. Verolippuun ja verotustietoihin on tällöin merkittävä verosta vastuussa olevat henkilöt.

Jos verosta vastuussa olevasta henkilöstä ei ole tehty merkintää verotustietoihin tai henkilö on 3 §:n mukaan vastuussa vain osasta veroa, määrää tarvittaessa sen veropiirin verotoimisto, jossa maksuunpano on tapahtunut, edellä tarkoitettua henkilöä kuultuaan, hänet verovelvollisen kanssa yhteisvastuulliseksi veron tai sen osan suorittamisesta. Näin menetellään myös, kun on todettava 4 §:ssä tarkoitettu kuolinpesän osakkaan vastuu kuolleen henkilön tulosta ja varallisuudesta suoritettavasta verosta.


92 §

Veromuistutus on tehtävä kirjallisesti tutkijalautakunnalle. Muistutuskirjelmä on jätettävä asianomaisen veropiirin verotoimistoon neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun verotus on päättynyt. Muistutuksesta tutkijalautakunnan on kuultava valtionja kunnanasiamiestä.


Tutkijalautakunnan päätös on lähetettävä tiedoksi muistutuksen tekijälle.


93 a §

Verotoimiston tulee, sen jälkeen kun 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemä valitus on käsitelty 82 tai 82 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, varata 91 §:n 2 momentissa mainitun viranomaisen tekemästä valituksesta verovelvolliselle sekä 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemästä valituksesta valtionja kunnanasiamiehelle tilaisuus vastineen ja tarvittaessa vastaselityksen antamiseen. Valituskirjelmä vastineineen ja vastaselityksineen sekä verotuksen perusteena olleet asiakirjat on lähetettävä viipymättä lääninoikeudelle. Asiakirjoihin on liitettävä ote verolautakunnan 82 §:ssä tarkoitetun kokouksen pöytäkirjasta tai jäljennös 82 a §:ssä tarkoitetusta verotoimiston päätöksestä sekä ote tutkijalautakunnan pöytäkirjasta, jos asia on tutkijalautakunnassa käsitelty. Asiakirjoihin on liitettävä myös verojohtajan lausunto valituksesta.


131 §

Lunastusta ei kuitenkaan kanneta 86 §:n 1 momentissa mainituista verotuksista annettavasta veroluettelon otteesta tai muulla asiakirjalla annettavasta tiedosta eikä asianosaiselle muutoksenhakua varten annettavasta tutkijalautakunnan pöytäkirjanotteesta.Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1991.

Lain 2 a § on voimassa vuoden 1992 huhtikuun loppuun. Sitä sovelletaan vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 113/91
Valtiovarainvaliok. miet. 34/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.