1193/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 12 §:n 2 momentti, 34 §:n 3 momentti, 47 §:n 2 ja 3 momentti ja 54 §:n 2 momentti, ja

lisätään 34 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti ja nykyiset 4 ja 5 momentti siirtyvät 4, 5 ja 6 momentiksi seuraavasti:

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava auton ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen, kun hakija esittää enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetun todistuksen jatko-opetuksen saamisesta ja ajokorttilupaa haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.


34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on sanottu kansainväliseen tieliikennesopimukseen liittyneessä valtiossa annetun ajokortin kelpoisuudesta Suomessa ja sen vaihtamisesta suomalaiseen ajokorttiin koskee myös Sveitsissä ja Liechtensteinissa annettua ajokorttia.

Muut kuin 33 §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 ja 3 momentissa mainitut ulkomaiset ajokortit eivät oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ellei kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Poliisi voi kuitenkin tieliikennelain 70 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää sille, jonka muussa kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annettu ajokortti ei oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ajokorttiluvan Atai B-luokan ajokortin saamiseksi enintään yhdeksi vuodeksi ja tieliikennelain 71 §:ssä säädetyin edellytyksin luovuttaa sitä vastaavan tilapäisen ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta.


47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa kuljettajaopetusta ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla tulee olla liikenneopettajalupa, sen ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jolla opetusta annetaan, ja vähintään vuoden kokemus Dtai E-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Ajo-opetusta C-luokan ajoneuvolla saa kuitenkin antaa myös opettaja, jolla on liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana.Ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä C-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta varten annettavassa kuljettajaopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset tässä tarkoitetun kuljettajaopetuksen valvonnasta ja hyväksyy opetuksessa noudatettavan opetusohjelman. Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa annettavaa kuljettajaopetusta valvoo opetushallitus, joka myös vahvistaa opetuksessa noudatettavan opetusohjelman.

54 §
Tarkemmat määräykset

Tieliikennelain 106 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja ilmoituksia, todistuksia, ajokortteja ja lupia annettaessa on tieliikennelain 106 ja 108 a §:ssä säädetyin poikkeuksin käytettävä liikenneministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei ministeriö toisin määrää. Lääkärintodistuslomakkeiden kaavat vahvistaa Sosiaali- ja terveyshallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.