1155/1991

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991

Asetus tielaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n nojalla:

1 §

Tielaitos perii toimialaansa liittyvistä rakentamis-, kunnossapito-, tutkimus- jasuunnittelutöistä, niihin verrattavista palveluista ja muista suoritteista sekä lupapäätöksistä valtiolle maksun tämän asetuksen mukaisesti, jollei jonkin suoritteen osalta erikseen muuta säädetä.

2 §

Tielaitoksen antamista lupapäätöksistä peritään maksu lupapäätöksen hakijalta liitteenä olevan hinnaston mukaan.

3 §

Muista kuin 2 §:ssä säädetyistä suoritteista peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, jollei jäljempänä toisin säädetä. Suoritteen omakustannusarvo lasketaan seuraavasti:

1) Välittömät työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja laatu. Työtuntikustannuksena käytetään kunkin työtä suorittavan henkilön tuntipalkkaa, johon lisätään lakisääteiset sosiaalikulut ja muut palkan perusteella määräytyvät henkilökustannukset 68 prosentin tai, mikäli kustannukset oleellisesti poikkeavat tästä, tielaitoksessa laskettavan prosenttiosuuden suuruisena.

2) Välittöminä materiaalikustannuksina veloitetaan maksu, joka muodostuu suoritteen tuottamiseksi käytetyn materiaalin hankinta-, varastointi-, käsittelyja kuljetuskustannuksista.

3) Välittömät koneja kalustokustannukset. Koneen tai kaluston käytöstä veloitetaan vuokra, joka muodostuu koneen tai kaluston vuokraus-, pääomaja käyttökustannuksista. Koneen tai kaluston tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen tai kaluston kuukausivuokra käyttökustannuksineen tai oman koneen tai kaluston laskennallinen kuukausivuokra koneen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttötuntimäärällä. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintahinnasta, jolleivät tarkemmat selvitykset muuta aiheuta. Vuokran suuruus saadaan kertomalla kaluston tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella kaluston käyttöajalla.

4) Muut välittömät kustannukset. Tielaitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritteen tuottamista varten tekemistä hankinnoista sekä suoritteen tuottamisesta aiheutuneet matkakustannukset veloitetaan sellaisinaan.

5) Yhteiskustannukset ja yleiskustannukset. Suoritteiden tuottamisesta aiheutuvat yhteiskustannukset kohdistetaan niitä aiheuttaville suoritteille suhteutettuina suoritteiden tuottamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin ja yleiskustannukset kohdistetaan suoritteille suhteutettuina suoritteiden aiheuttamien välittömien ja yhteiskustannusten summaan.

4 §

Mikäli suoritetta tuottavat myös muut kuin valtion viranomaiset ja tielaitoksen tuottaman suoritteen omakustannusarvo on pienempi kuin muiden tuottamien saman tyyppisten suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava maksu.

5 §

Suoritteista voidaan periä ennakkoja osamaksuja sekä vaatia vakuus maksun suorittamisesta.

Maksu on suoritettava kahden viikon kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

6 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan tie- ja vesirakennushallinnon insinöörien toimituskirjain maksuista 18 päivänä joulukuuta 1953 annettu asetus (514/53) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Maksu peritään aikaisempien säännösten mukaan suoritteista, joiden tuottaminen on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Liite

HINNASTO
Suorite Maksu mk
Lupa suorittaa yleisistä teistä annetun lain 53 §:n mukaisia töitä tiealueella
paikallistiellä taajama-alueen ulkopuolella 320
muilla yleisillä teillä 490
Lupa asettaa yleiselle tielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite
viitat, opasteet, liikennemerkit 490
Lupa käyttää yleistä tietä lentokoneiden tilapäisenä lasku- ja nousuratana 320
Lupa moottoriteiden erikoiskäyttöön 320
Kelirikkoajan poikkeuslupa 320
Liittymäluvat
asunto-, loma-asunto- ja maa- ja metsätalousliittymät 320
elinkeinonharjoittajan liittymä 640
Lupa poikkeuksen tekemiseen yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 momentissa mainitusta kiellosta 320
Lupa sijoittaa pysähdyspaikalle, pysäköimisalueelle tai tien liitännäisalueelle (levähdysalueelle) yleisistä teistä annetun asetuksen 32 a §:ssä tarkoitettuja laitteita, rakennelmia ja rakennuksia 800
Matkailijoita palvelevat tilapäiset myyntiluvat 160
Erikoiskuljetusluvat
kun ylitetään ajoneuvoasetuksen 33 ja 33 a §:n painot
paino enintään 80 tonnia 200
paino yli 80 tonnia 500
muut erikoiskuljetusluvat 100
lisäreitti puolet luvan hinnasta
lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 1 500
Hinnastossa mainituista kielteisistä lupapäätöksistä 50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.